Wat gaan we daarvoor doen?

Het leiden van een zelfstandig leven

Inkomen en maatschappelijke participatie (Participatiewet)

 • We willen ook in 2023 de maatschappelijke participatie bevorderen van inwoners met een uitkering die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We begeleiden hen naar een manier om maatschappelijk te participeren, bijvoorbeeld door aan taalvaardigheid of gezondheid te werken, of vrijwilligerswerk te doen.

 • Met betrekking tot de mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente wordt er zo veel mogelijk integraal gewerkt waarbij er extra aandacht is voor samenwerking met de Wmo, Jeugd, Werk, Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening.

 • Naar aanleiding van de evaluatie pilot basisbanen wordt in 2023 over de voortzetting besloten.

Werk in Uitvoering

 • De actielijnen uit Rijswijk Werkwijs actualiseren we voor 2023. Daarmee zijn de ambities uit de kadernota Werk in Uitvoering geborgd.

 • In 2023 spelen we in op de veranderingen in de arbeidsmarkt door de bredere inzet van loonkostensubsidie. Deze brede inzet zorgt ervoor dat mogelijke belemmeringen voor werkgevers om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, worden weggenomen.

 • Met de integrale samenwerking met Maatschappelijke Participatie en het Werkgeversservicepunt beogen we een doorstroom op de participatieladder. Zodra dat mogelijk is wordt een kandidaat uit trede 1 of 2 doorgeleid richting het Werkgeversservicepunt voor dienstverlening richting de arbeidsmarkt.

 • Inwoners die zich niet of onvoldoende inzetten inzake arbeidsmarkttoeleiding (en voor wie er geen sprake is van gegronde belemmeringen), krijgen een niet-willerstraject aangeboden.

 • We gaan uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van Rijswijkse inwoners bij het vinden van werk en sluiten hierbij aan op de Participatiewet. Voor de inwoners die hier ondersteuning bij nodig hebben, werken we toe naar een integrale aanpak met de partners binnen het Sociaal Domein. Zo zorgen we voor goede randvoorwaarden om de inwoners naar mogelijkheden maximaal te laten participeren.

Ondersteuning vanuit de Wmo

 • In 2023 zijn de nieuwe overeenkomsten met de nieuwe zorgaanbieders van start gegaan. We zetten in op samenwerking met een aantal van hen als strategisch partner om de Wmo zorg zo passend mogelijk te laten zijn. Daarbij monitoren we vanaf het begin de kwaliteit van de dienstverlening.

 • In 2022 hebben wij het uitvoeringsprogramma vastgesteld van de Woonzorgvisie. In 2023 gaan we verder met de acties en aanbevelingen van dit programma.

 • In 2023 bereiden wij ons voor op de verdere doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Dit doen wij in samenwerking met de regiogemeentes en in samenhang met de ambities in de Woonzorgvisie en het uitvoeringsprogramma.

Armoede- en schuldenbeleid

 • We hebben de kindregelingen gewijzigd op basis van de actuele behoefte van rechthebbende kinderen. We blijven het komende jaar inzetten op het bieden van meer maatwerk. In 2023 evalueren we in hoeverre het flexibele aanbod van de kindregelingen voldoet aan de behoefte van kinderen die opgroeien in armoede. Indien nodig passen we dit aanbod aan. Hierdoor willen we bereiken dat kinderen meer kunnen meedoen aan de maatschappij op een manier die past bij de behoefte van het kind.

 • De Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) is geïmplementeerd. Deze is door de ingestroomde inwoners als positief ervaren. Op dit moment werken we, als het gaat om de collectieve zorgverzekering, samen met Menzis en Gezondverzekerd.nl. We onderzoeken in 2023 de mogelijkheden om het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de RUB uit te breiden. Onder meer door na te gaan of een samenwerking met meer zorgverzekeraars mogelijk is.

 • In 2023 evalueren we de brede schuldenaanpak (conform vier wetswijzigingen) geïmplementeerd. Binnen deze aanpak is een samenwerking met bewindvoerders opgezet, een aanbod voor ondernemers met schulden tot stand gebracht en de drempel om gebruik te maken van schuldhulpverlening verlaagd.

 • We blijven het komende jaar inzetten op laagdrempelige dienstverlening voor inwoners met schulden. Daarom willen we in 2023 het FSP doorontwikkelen. We zetten o.a. in op een goede, efficiënte samenwerking tussen onder meer het FSP en bewindvoerders. Maar ook op een laagdrempelige toegang om inwoners met eenvoudige financiële vragen vroegtijdig te helpen, om erger te voorkomen. We kantelen onze dienstverlening naar een dienstverlening waarbij we naast de inwoner staan en waarbij we rekening houden met het stressniveau van de inwoner, zoals in de nieuwe wet Schuldhulpverlening staat aangegeven.

Inburgering

 • Met betrekking tot de inburgering wordt er op een zo integraal mogelijke manier gewerkt waarbij er aandacht is voor de zaken zoals WMO, Jeugd, Werk, Inkomen, en Schuldhulpverlening.

 • Zodra iemand ingeschreven staat in de gemeente Rijswijk en valt onder de nieuwe Wet inburgering wordt er gestart met een intensieve ondersteuning zodat zij op traject gezet kunnen worden. Deze trajecten worden routes genoemd en bestaan uit een B1 taalniveau route, Zelfredzaamheidsroute en de onderwijsroute.

Opgroeien in een veilige omgeving

Preventie

 • De zichtbaarheid van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) is de afgelopen jaren toegenomen onder partners die met jeugdigen en ouders werken. In 2023 onderzoeken we hoe de zichtbaarheid is onder de doelgroep en wat de ervaringen zijn van opvoeders en jeugdigen. Uitkomsten nemen we weer mee voor de doorontwikkeling van de in 2022 aangepaste website van het CJG en ‘Jong in Rijswijk’ specifiek voor jongeren.

 • Een van de focuspunten van het preventief jeugdbeleid ligt bij normaliseren met als één van de doelen uiteindelijk minder medicaliseren. Aandacht voor normaliseren is een criterium voor subsidieverstrekking aan onze partners bij opvoed- en opgroeipreventie. In 2023 gaan we hierover ook in gesprek met de partners in het voorveld, zoals de kinderopvang en het onderwijs.

 • De partners van het CJG bieden hun preventieve ondersteuning dicht bij de scholen en in de wijken. De CJG-coördinator verbindt daarbij vraag met aanbod. Het aanbod wordt geselecteerd op basis van de behoefte en effectiviteit. We stemmen ons gemeentelijke aanbod af op initiatieven voor basisondersteuning (preventie) vanuit het onderwijs.

 • Het Rijswijkse ondersteuningsaanbod voor ouders en jeugdigen die te maken krijgen met echtscheidingsproblematiek richt zich op de verschillende fasen binnen een scheidingsproces. Ons preventieve aanbod richt zich met name op vroeg signaleren bij kinderen. We motiveren ouders om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te zoeken en zo (verdere) problemen voor de kinderen te voorkomen. We monitoren de meerwaarde van het aanbod voor ouders en jeugdigen en nemen het mee in het actieplan preventief jeugdbeleid.

 • In 2023 vormt het Convenant JGZ – H8-gemeenten 2022-2027 de basis voor de samenwerking tussen de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de H8 gemeenten. We blijven inzetten op het bevorderen en borgen van de gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen.

Lokale ontwikkelingen jeugdhulp (inclusief maatregelen Actieplan WMO/Jeugd)

 • We maken de inzet van lokale ervaringsdeskundigen uit de jeugdhulp, de ExpEx, onderdeel van structureel beleid en zetten dit actief in.

 • Het jeugdteam ontwikkelt zich verder door als belangrijk onderdeel van de toegang tot de jeugdhulp. Het jeugdteam heeft naast het zelf verlenen van preventieve hulp ook de verantwoordelijkheid om de toegang tot de jeugdhulp te bewaken. In 2023 besteden we wederom aandacht aan teamvorming op basis van het ontwikkelplan voor een stevig jeugdteam.

 • De consulenten van het jeugdteam voeren dialoog met ouders en jeugdhulpaanbieders over resultaten van de hulp. Resultaat gericht werken is ook in 2023 nog een belangrijk onderdeel van het opleidingsplan voor het jeugdteam. De T-medewerker (toetsingsmedewerker) draagt haar deskundigheid uit binnen het team van consulenten.

 • We geven ook in 2023 uitvoering aan de integrale visie op de dienstverlening aan Rijswijkse jongeren uitgaande van de Big Five1 geformuleerd door Jong doet mee! Dit betreft zowel de overgang van jeugdhulp naar maatschappelijke ondersteuning als de hulp aan jongeren bij inkomen, werk en onderwijs.

 • We continueren in 2023 het project Elkaar versterken voor betere samenwerking tussen de partners in het onderwijs. We evalueren de pilot Consulent in de school en nemen besluiten over de voortzetting van de ontwikkelde werkwijze.

 • We organiseren zorg dichtbij en zetten in op het versterken van de samenwerking tussen het jeugdteam en huisartsen. We geven uitvoering aan de praktijkondersteuner Jeugd in of nabij de huisartsenpraktijk. Jaarlijks evalueren we de samenwerkingsafspraken tussen de huisartsen en het jeugdteam. Ook monitoren we de ervaringen en gestelde doelen voor de praktijkondersteuner jeugd. Passend bij de vraag breiden we de uren van de praktijkondersteuner jeugd uit in 2023.

 • Het jeugdteam en sociaalwijkteam werken ook in 2023 samen met de jeugdbeschermers (Gecertificeerde instellingen) volgens de werkwijze van Beter Samenspel.

Inkoop Specialistische Jeugdhulp 2020-2024

 • Met de inkoop wordt er regionaal gestuurd op doelen en resultaten die vastgelegd zijn in een regiovisie (zie ook hieronder bij Regionale samenwerking). De ontwikkelovereenkomsten die gesloten zijn met jeugdhulpaanbieders blijven we inzetten op een duurzame samenwerking waarbij monitoring en ontwikkeling centraal staan. Zo wordt er een nieuwe monitor met dashboard opgezet in 2023 om meer inzicht te krijgen en daar waar nodig het beleid door te ontwikkelen o.a. op basis van data.

 • Er wordt toegewerkt naar meer resultaatsturing en het houden aan de afspraken door alle betrokkenen. Dit betekent o.a. verdere doorontwikkeling van de werkprocessen en documenten en training en oefening zoals opgenomen in het jaarplan van het servicebureau jeugdhulp haaglanden. We verwerken de afspraken uit het regionale handboek in de werkprocessen van ons lokale jeugdteam. Het toepassen van het richtinggevend kader maakt hier essentieel onderdeel vanuit. Het richtinggevend kader is in ontwikkeling en gaat van een op declaratie gebaseerd kader naar een zorginhoudelijk kader. Ook onderzoeken we of het richtinggevend kader meer uniform toegepast kan worden.

Regionale samenwerking en andere transformatieopgaven

 • We gaan verder met de beweging die in de H10 is ingezet om de huidige voorzieningen en het leefklimaat binnen de Jeugdhulp Plus en de open residentiele jeugdhulp duurzaam te verbeteren. Een voorbeeld van een verbeteractie is het aantal gesloten plaatsen Jeugdhulp Plus af te bouwen en het opbouwen van kleinschalige woonvormen.

 • In 2021 en 2022 zijn de verbeteringen doorgevoerd uit het Verbeterplan Gecertificeerde Instellingen dat is opgesteld naar aanleiding van het Inspectierapport “Kwetsbare Kinderen onvoldoende beschermd”. Deze verbeteracties worden in 2023 voortgezet om deze vervolgens structureel te borgen. Zo zijn een aantal Jeugd- en Sociaalwijkteam consulenten in 2022 getraind in de methode Beter Samenspel en wordt deze methode in 2023 structureel onderdeel van de werkwijze van alle consulenten.

 • In 2021 is een aanzet gemaakt met het landelijk toekomstscenario “nieuwstelsel kind- en gezinsbescherming” om de jeugdbeschermingsketen te vereenvoudigen. Deze transformatie zal 5 tot 10 jaar in beslag nemen. Aanleiding zijn de structurele knelpunten in de jeugdbeschermingsketen zoals de aanhoudende wachtlijsten, overlap in taken en verantwoordelijkheden, veel verschillende professionals die kind en gezin zien en teveel focus op het kind i.p.v. de achterliggende problematiek. In 2023 en verder zal dit stap voor stap worden uitgewerkt tot een nieuw stelsel en worden de lokale gevolgen duidelijker. De hierboven genoemde verbeteracties passen in deze visie.

 • We sluiten aan op de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden. De lokale acties staan hierboven beschreven bij de lokale ontwikkelingen. Regionale acties voeren we komende jaren (2023-2025) uit via de regionale jaarplannen. De eerder opgestelde regionale maatregelen kostenontwikkeling zijn verwerkt in de regiovisie (o.a. door transformatie, doorstroom en uitstroom, regionale instrumenten binnen de inkoop)

 • Onderdeel van de regiovisie Jeugdzorg Haaglanden is het verbeteren van de aansluiting op het onderwijs en het voorkomen van thuiszitters. Samen met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag (H3) en de betrokken samenwerkingsverbanden zijn we hier al langere tijd mee bezig waarbij we in 2021 onze subregionale ambities hebben vastgesteld voor verbetering van deze samenwerking. Binnen de ambities worden zowel lokaal als regionaal diverse pilots uitgevoerd. Vanwege de vervlechting van de opdracht vanuit de Jeugdwet en Passend onderwijs is er behoefte ontstaan aan een aparte boekpost waarin de kosten voor deze pilots zichtbaar kunnen worden gemaakt.

 • Verdere borging van de opgaven vanuit de actielijnen Vakmanschap professionals en Kinderen zo thuis mogelijk opgroeien vanuit het Transformatiefonds. Dit betreft voor 2023 de doorontwikkeling van Zorglogistiek en de verbinding met de volwassen GGZ bij de jeugdbescherming, het Expertiseteam Complexe Zorg en het Crisisinterventieteam.

Aanpak Huiselijk geweld

 • De regiovisie aanpak huiselijk geweld loopt tot 2023 en wordt met 4 jaar verlengd. De lopende visie is ambiteus en de gestelde doelen gelden nog steeds. De opgaven vragen een lange adem. Vanuit de regiovisie aanpak huiselijk geweld werken het Jeugd- en Sociaalwijkteam samen met de ketenpartners aan het voorkomen van huiselijk geweld en het zo snel mogelijk stoppen ervan. Dat doen zij door huiselijk geweld bespreekbaar te maken, te signaleren en duurzaam te stoppen. Het Jeugd- en Sociaalwijkteam werken samen met netwerkpartners volgens de visie. In 2023 voeren we het lokale plan van aanpak uit waarin is opgenomen hoe we de regionale- en lokale infrastructuur versterken. Een paar acties uit dit plan zijn, het opleiden van (gemeentelijke) aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, het werken met een riscotaxatie- instrument in het Sociaalwijkteam en de alliantie om financieel misbruik bij ouderen te voorkomen.

Meedoen in een gezonde samenleving

Meedoen aan de samenleving en je er veilig thuis voelen is van groot belang voor het welbevinden van inwoners. Daarom zetten we in op (betaald) werk. Werk is immers het beste medicijn om zelfredzaam te zijn. Voor inwoners voor wie de stap naar een betaalde baan in één keer te groot is, zoeken we op maat naar kansen en mogelijkheden om maatschappelijk te participeren. Ook zetten we in op een nauwe samenwerking tussen volksgezondheid, zorg, welzijn, onderwijs & cultuur en sport om het welzijn van inwoners te vergroten.

In 2022 gaan we verder met de uitvoering van de Brede Welzijnsnota. Samen met maatschappelijke partners werken we aan het bestrijden van eenzaamheid, ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers en het stimuleren van een inclusieve samenleving. We blijven ons welzijnsbeleid op deze vier thema’s door ontwikkelen met de coalities, Hierbij signaleren we wat er in de samenleving gebeurt en werken we samen om onze doelen te halen.

Verder wordt er op het gebied van welzijn de komende jaren gewerkt aan een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap ten opzichte van de uitvoeringsorganisaties binnen het Sociaal Domein in Rijswijk. Dit geldt voor Welzijn Rijswijk voor de opdrachtverstrekking 2021 en verder.

Welzijn

 • We geven uitvoering aan de Brede Welzijnsnota door middel van de uitvoeringsagenda 2023-2025. Dit doen we in coalities: samenwerkingsverbanden tussen gemeente en (maatschappelijke) partners die zich inzetten op de thema's eenzaamheid, inclusie, mantelzorg en vrijwilligers. Na de opstart in 2021, groeien deze coalities uit tot goed lopende samenwerkingsverbanden.

Vrijwilligers en mantelzorgers

 • We gaan met vrijwilligers in gesprek over de ondersteuning en waardering die zij nodig hebben bij al het goede werk dat zij doen. Daarnaast blijven we onze aandacht richten op het bereiken van potentiële vrijwilligers in samenwerking met het Rijswijk Doet.

 • Als gemeente blijven we de Vrijwilligersverzekering faciliteren.

 • In het kader van "practice what you preach", moedigen we de gemeentelijke organisatie aan om mee te doen met de vrijwilligersdag(en) van NL Doet.

 • Mantelzorgers worden gestimuleerd en gewaardeerd. Hierbij maken we gebruik van de mantelzorgwaardering en de parkeervergunning voor mantelzorgers.

Inclusie

 • Inclusie is één van de vier thema’s binnen de Brede Welzijnsnota. We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit, handicap, armoede, opleiding, identiteit of vervreemding. Dit doen we onder andere door gastlessen en voorlichting te faciliteren en met ons lokaal netwerk voor de opvang bij en bestrijding van discriminatie.

 • We werken aan bewustwording over de thema’s inclusie, toegankelijkheid en discriminatie.

 • We hebben specifieke aandacht voor acceptatie en emancipatie van de LHBTI+-gemeenschap. Rijswijk zet zich hiervoor in met het ondertekenen van het Regenboog Stembusakkoord. Ook hijsen we op belangrijke momenten in het jaar de inclusieve regenboogvlag.

 • In 2023 werken we aan de doorontwikkeling van onze Lokale inclusie agenda. Dit doen we samen met onze inwoners met een beperking. Zij weten immers als geen ander wat er goed gaat en wat verbeterd dient te worden.

 • Inclusie moet zo veel mogelijk ingebed zijn in het reguliere beleid en geen apart thema zijn. We blijven hier aandacht voor vragen.

Volksgezondheid

 • Het bestuur van de gemeente Rijswijk vindt een goede gezondheid van haar inwoners belangrijk. Voldoende beweging, gezond eten, niet roken en een matig gebruik van alcohol worden daarom zoveel mogelijk gestimuleerd. Het gaat hierbij vooral om preventieve activiteiten. Daarnaast wordt er ingezet op een nauwe samenwerking tussen volksgezondheid, zorg, welzijn, armoede en schulden, onderwijs & cultuur en sport & bewegen om mensen naar gezonder gedrag te begeleiden.

 • In 2023 gaan we verder met de integrale aanpak vanuit de Uitvoeringsagenda Gezondheid, Sport en Preventie. Met de mogelijkheden van het Lokaal Preventieakkoord krijgt preventie in 2023 een nog prominentere plek binnen het lokaal volksgezondheidsbeleid. We bespreken met de betrokken partners aanvullende doelstellingen en ideeën op de Uitvoeringsagenda Gezondheid, Sport en Preventie. Ook onderwerpen als armoede en eenzaamheid worden meegenomen in deze besprekingen. Hierdoor geven we een extra impuls aan preventieve gezondheid, sport en bewegen in Rijswijk.

 • De uitvoeringsagenda Gezondheid, Sport en Preventie wordt elk jaar geëvalueerd met als doel de aanpak te blijven (door)ontwikkelen en te verbeteren.