Wat willen we bereiken?

Visie op het programma

De gemeente Rijswijk is een prettige woonplek waar iedereen mee kan doen in en aan een veilige en vitale samenleving. Onze ambitie is dat de inwoners van Rijswijk zo lang mogelijk op eigen kracht mee kunnen doen. Ze hebben de regie in eigen hand en bepalen zoveel mogelijk zelf wat goed voor hen is. Voor wie dat (nog) niet mogelijk is, bieden we ondersteuning.

Er zijn diverse beleidsstukken die bijdragen aan deze ambitie. Denk aan de Uitvoeringsagenda Armoede, de Uitvoeringsagenda Gezondheid, Sport en Preventie en de Uitvoeringsagenda Welzijn. Er wordt goed gekeken welke verbindingen gelegd kunnen worden tussen deze agenda’s en hoe bepaalde zaken gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

De wereld heeft momenteel te maken met diverse uitdagingen die van grote invloed (kunnen) zijn op het dagelijks leven van onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan de uitbraak van corona of de stijgende inflatie. Dit kan tot gevolg hebben dat het voor sommige inwoners lastiger wordt om volledig op eigen kracht mee te kunnen doen. Voor het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen is het echter wel belangrijk dat inwoners zo lang en zo veel mogelijk naar eigen vermogen zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan het dagelijks leven. Preventie is daarom een belangrijk uitgangspunt evenals een integrale benadering waarbij we actief samenwerken met onze partners. De gemeente neemt daarom bijvoorbeeld een regierol bij het (preventief en integraal) tegengaan van armoede, huiselijk geweld, schulden en eenzaamheid. Ook geven we via het welzijnsbeleid aandacht aan mantelzorg en andere vormen van informele thuiszorg. Dit draagt bij aan het zo lang mogelijk in de eigen buurt en woning te kunnen blijven wonen. Daarnaast blijft inclusie een belangrijk onderwerp. We staan voor een samenleving waarin ruimte is voor iedereen en iedereen gelijk is en waar iedereen welkom is. Waar inwoners dus de kans krijgen om mee te doen naar vermogen en naar elkaar om kijken.

Mochten inwoners op een moment ondersteuning nodig hebben om deel te nemen aan het dagelijks leven dan ligt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van deze ondersteuning in eerste instantie bij de inwoners zelf. Deze ondersteuning kan zelfstandig gezocht worden in het eigen sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene voorzieningen binnen de gemeente. Dit is echter niet voor iedereen (meer) mogelijk en haalbaar. Mocht dit niet lukken en/of niet toereikend zijn, dan is er ondersteuning mogelijk vanuit de gemeente en haar netwerkpartners. Vanuit de gemeente bieden we een persoonlijke, snelle en effectieve dienstverlening met als doel een passende ondersteuning te bieden die meedoen (weer) mogelijk maakt.

Daarbij werken we vanuit drie leidende kaders:

  1. Goed geregelde dienstverlening die aansluit op het eigen netwerk en initiatieven in de stad en regio;

  2. Laagdrempelige toegang tot de juiste informatie en goed georganiseerde maatschappelijke voorzieningen, zodat iedereen kan blijven meedoen. Hierbij staat het voorkomen van (grotere) problemen voorop. Ook meten we de effecten van ons beleid door middel van concrete doelstellingen en indicatoren;

  3. Kwalitatief goede dienstverlening leveren op een kostenbewuste manier, zowel binnen onze eigen organisatie als bij onze samenwerkingspartners.

Doelstellingen

Binnen het programma Sociaal Domein werken we onze visie uit binnen drie thema’s met bijbehorende ambities en acties:

Het leiden van een zelfstandig leven

We vinden het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en zelfstandig kunnen blijven meedoen in de samenleving. Daarbij gaan we uit van de eigen regie en zelfredzaamheid van de inwoner. De inwoner weet zelf wat hij nodig heeft en wat voor hem belangrijk is.

Maar zelfredzaamheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Die inwoners bieden we ondersteuning op het gebied van wmo, werk, inkomen, participatie, armoede en schulden. We kijken vanuit een integrale aanpak naar de ondersteuningsvraag van de inwoner. De hulpvraag van de inwoner staat centraal, niet de systemen waarmee we werken. Dit betekent dat we maatwerk leveren waar dat nodig is, zodat de ondersteuning de inwoner daadwerkelijk verder helpt.

Preventie kan zwaardere dienstverlening voorkomen of uitstellen. We willen inwoners zo vroeg mogelijk hulp bieden, zodat problemen niet groter worden en het bestaande probleem vroegtijdig kan worden aangepakt. Inwoners kunnen daarom al met eenvoudige vragen bij ons terecht.

Ook zetten we in op ondersteuning die geboden kan worden in het voorliggend veld. Het gaat hier om voorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken binnen hun eigen omgeving en netwerk. Professionals en vrijwilligers werken hierin samen, zodat ondersteuning vanuit het voorliggend veld en eventuele zwaardere zorg (maatwerkvoorzieningen) elkaar aanvullen.

In onze dienstverlening is aandacht voor de stress die inwoners kunnen ervaren. Het is voor hen niet altijd gemakkelijk om hulp te vragen. We staan open voor de inwoner, luisteren en gaan samen met hem op zoek naar een oplossing. Door dienstverlening te bieden waarbij we naast de inwoner gaan staan en in onze dienstverlening rekening te houden met de spanningen of stress van inwoner, sluiten we beter aan op bij leefwereld van de inwoner en wordt hij beter geholpen om zelf de regie (weer) te nemen.

Opgroeien in een veilige omgeving

Rijswijkse kinderen en jongeren groeien gezond, veilig en kansrijk op - thuis, bij hun eigen ouders - waarbij ze zich ontwikkelen tot veerkrachtige (jong)volwassenen die naar vermogen actief meedoen in de samenleving. Ouders zijn daarvoor primair ver­antwoordelijk.

Als de ontwikkeling van jeugdigen hobbels kent of zelfs vastloopt, bieden wij met onze partners vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin een vangnet. Wij maken daarbij onderscheid tussen laagdrempelige ondersteuning bij het gewone opvoeden en opgroeien en de (hoog)specialistische jeugdhulp.

We sluiten met onze dienstverlening aan op de regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026. We hebben aandacht voor de kwetsbare omstandigheden waar ouders en jeugdigen zich in kunnen bevinden en werken daarbij met de menselijke maat en vanuit ons hart. Wij en onze partners nemen daarbij als uitgangspunt dat het opgroeien altijd gepaard gaat met vallen en opstaan. Dat is normaal. In plaats van onnodig problematiseren, diagnosticeren en medicaliseren, richten we ons op het versterken van de beschermende factoren.

De ondersteuning die we bieden sluit zo goed mogelijk aan bij het eigen netwerk en eigen leefwereld van ouders en kinderen (in de wijk, op school of bij de kinderopvang).

Ouders hebben de regie in eigen hand (zolang dit niet in strijd is met kinderrechten of een zwaarwegend maatschappelijk belang). Samen met hen besluiten we wat hun problemen zijn en hoe ze deze het beste met onze ondersteuning kunnen oplossen (shared decision making). We maken onderscheid tussen specialistische jeugdhulp en ondersteuning bij uitdagingen die horen bij het opvoeden en opgroeien.

Als er meerdere problemen spelen bij jeugdigen of in een gezin helpen we hen om overzicht en regie te houden door één aanspreekpunt te bieden namens verschillende betrokken organisaties (procesregie).

Als kinderen in een onveilige situatie opgroeien, staat in eerste instantie (het herstellen van) hun veiligheid voorop. Hierover gaan we altijd in gesprek met de ouders en/of andere betrok­kenen.

We kiezen zoveel mogelijk voor snelle en duurzaam effectieve interventies. We zijn daarbij scherp op de balans tussen baten en kosten en willen dat met de inzet van jeugdhulp resultaten worden geboekt. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp. Ook lokaal werken we doelgericht, kostenbewust en onderzoeken we de resultaten van ons ondersteuningsaanbod.

Meedoen in een gezonde samenleving

Inwoners doen naar vermogen mee, kijken naar elkaar om en helpen elkaar waar nodig. We willen dat Rijswijk een stad is waar inwoners zich veilig en thuis voelen. Een inclusieve samenleving, waar we voor elkaar zorgen, waar plek is voor iedereen, met gelijke kansen voor iedereen en waar gelijke behandeling de norm is.

Meedoen aan de samenleving en je er veilig thuis voelen is van groot belang voor het welbevinden van inwoners. Daarom zetten we in op (betaald) werk. Werk is immers het beste medicijn om zelfredzaam te zijn. Voor inwoners voor wie de stap naar een betaalde baan in een keer te groot is, zoeken we op maat naar kansen en mogelijkheden om maatschappelijk te participeren.

We zorgen ook voor de inburgeraars van Rijswijk. Met goede ondersteuning bij inburgeren, kunnen zij zo snel mogelijk een zelfstandig leven opbouwen.

Ook zetten we in op een nauwe samenwerking tussen volksgezondheid, zorg, welzijn, onderwijs & cultuur en sport om het welzijn van inwoners te vergroten. We informeren en activeren onze inwoners op een positieve manier over een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl draagt immers bij aan langer zelfstandig en plezierig kunnen leven.

In 2023 gaan we verder met de uitvoering van de Brede Welzijnsnota. Dit doen we met een nieuwe uitvoeringsagenda 2023-2025. Samen met maatschappelijke partners werken we aan het bestrijden van eenzaamheid, ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers en het stimuleren van een inclusieve samenleving. We blijven ons welzijnsbeleid op deze vier thema’s door ontwikkelen met de coalities, Hierbij signaleren we wat er in de samenleving gebeurt en werken we samen om onze doelen te halen.

Indicatoren

Indicatoren

Realisatie in het peiljaar

Peiljaar

Streven2022

2023

2024

2025

2026

Eenhied

Bron

Banen

971,7

2020

>

>

>

>

>

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Diverse

Jongeren met een delict voor de rechter

2%

2019

<

<

<

<

<

% 12 t/m 21 jarigen

CBS Jeugd

Kinderen in uitkeringsgezin

8%

2019

<

<

<

<

<

% kinderen tot 18 jaar

CBS Jeugd

Netto arbeidspartici-patie

66,4

2020

>

>

>

>

>

% vd werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

CBS

Werkloze jongeren

2%

2019

<

<

<

<

<

% 16 t/m 22 jarigen

CBS Jeugd

Personen met een bijstands-uitkering

544,5

2020

<

<

<

<

<

Aantal per 10.000 inwoners18 jr. eo

CBS

Lopende re-integratievoor-zieningen

295,3

2020

>

>

>

>

>

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

CBS

Jongeren met jeugdhulp

11,7%

2020

<

<

<

<

<

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS Jeugd

Jongeren met jeugd-bescherming

1%

2020

<

<

<

<

<

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS Jeugd

Jongeren met jeugd-reclassering

0,3%

2020

<

<

<

<

<

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS Jeugd

Cliënten met een maatwerk-arrangement WMO

690

2020

<

<

<

<

<

Aantal per 10.000 inwoners

CBS MSD WMO