Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Sociaal Domein

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1400 Dierenwelzijn

Lasten

137

138

118

118

118

118

1400 Dierenwelzijn

Baten

Saldo

-137

-138

-118

-118

-118

-118

6100 Inkomen

Lasten

27.527

23.154

24.092

24.092

24.092

24.092

6100 Inkomen

Baten

25.615

21.837

21.837

21.837

21.837

21.837

Saldo

-1.912

-1.317

-2.255

-2.255

-2.255

-2.255

6110 Arbeidsmarkt overig

Lasten

2.286

2.268

2.316

2.306

2.301

2.301

6110 Arbeidsmarkt overig

Baten

Saldo

-2.286

-2.268

-2.316

-2.306

-2.301

-2.301

6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Lasten

4.857

7.783

5.186

5.186

5.186

5.186

6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Baten

113

221

221

221

221

221

Saldo

-4.743

-7.562

-4.965

-4.965

-4.965

-4.965

6204 Inburgering

Lasten

181

955

1.374

1.380

1.218

1.218

6204 Participatie en integratie overig

Baten

485

741

799

769

769

Saldo

-181

-470

-634

-581

-449

-449

6230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

Lasten

2.166

3.429

3.505

3.456

3.445

3.445

6230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

Baten

134

70

71

Saldo

-2.032

-3.359

-3.433

-3.456

-3.445

-3.445

6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo

Lasten

2.544

2.969

3.786

3.786

3.786

3.786

6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo

Baten

9

Saldo

-2.535

-2.969

-3.786

-3.786

-3.786

-3.786

6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

Lasten

12.059

12.983

13.680

13.867

13.810

13.782

6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

Baten

490

398

398

398

398

398

Saldo

-11.569

-12.586

-13.282

-13.469

-13.412

-13.384

6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

Lasten

8.610

8.907

9.043

8.881

8.868

8.860

6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

Baten

1.589

1.716

1.804

1.804

1.804

1.804

Saldo

-7.021

-7.191

-7.239

-7.077

-7.064

-7.056

6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

Lasten

857

1.433

1.444

1.452

1.457

1.480

6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

Baten

1

Saldo

-856

-1.433

-1.444

-1.452

-1.457

-1.480

6820 Individuele voorzieningen natura jeugd

Lasten

18.765

17.669

17.111

16.875

16.881

16.810

6820 Individuele voorzieningen natura jeugd

Baten

78

97

Saldo

-18.687

-17.572

-17.111

-16.875

-16.881

-16.810

6830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

Lasten

1.150

2.275

2.202

2.202

2.202

2.202

6830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

Baten

Saldo

-1.150

-2.275

-2.202

-2.202

-2.202

-2.202

7100 Volksgezondheid

Lasten

917

1.086

1.095

1.032

1.032

1.032

7100 Volksgezondheid

Baten

31

99

40

1

1

1

Saldo

-886

-987

-1.055

-1.031

-1.031

-1.031

7240 Lijkbezorging

Lasten

15

17

36

36

36

36

7240 Lijkbezorging

Baten

168

134

134

134

134

134

Saldo

153

117

98

98

98

98

69650 Oekraine

Lasten

15

7.345

69650 Oekraine

Baten

168

7.345

Totaal Lasten

82.086

92.409

84.987

84.669

84.434

84.349

Totaal Baten

28.396

32.402

25.246

25.194

25.164

25.164

Saldo Sociaal Domein

-53.843

-60.007

-59.742

-59.474

-59.269

-59.185

Toelichting op de afwijkingen:

6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

Lasten nadeel 187.000 (raming 2024 t.o.v. 2023)

In deze meerjarenbegroting is eerder aansluiting gemaakt met de budgetindicaties op basis van de circulaires van het Rijk voordat de rijksbijdrage per 2023 is overgaan naar de Algemene uitkering. Vanwege deze aanpassing zal vanaf volgend jaar de meerjarenbegroting worden losgekoppeld van de rijksbijdrage.

6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

Lasten voordeel €149.000 (raming 2024 t.o.v. 2023)

De gemeente zet voor de welzijn van de inwoners in op stimuleringsmaatregelen voor de toegankelijkheid, zoals een jongerenontmoetingsplaats, aanpassingen doen in de openbare ruimte die voorlopig nog niet op de planning staan, het stimuleren van ondernemers om eigen zaak aan te passen en het verbeteren van doorstroom op woningaanbod onder ouderen. Dit kost €75.000 in 2023 wordt gedekt uit het Innovatiefonds.

6820 Individuele voorzieningen natura jeugd

Lasten voordeel 236.000 (raming 2024 t.o.v. 2023)

De gemeente wil kinderen in de jeugdhulp screenen op Wlz potentieel en indien dat het geval is, hen ondersteunen om de overgang naar de Wlz te maken (door bv. de administratieve lasten voor hen te verlichten). De kosten voor de hulp kunnen per kind erg hoog zijn en door te onderzoeken of zij in aanmerking komen voor de Wlz kan dat leiden tot lagere kosten voor de gemeente.

Dit kost 25.000 in 2023. Hier tegenovers staat dat we in het kader van een betere aansluiting tussen het (passend) onderwijs en de zorg voor jeugd al een aantal jaren samenwerken met de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg (H3) en beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierbij worden we begeleid door een extern bureau en voeren we verschillend pilots uit. Het betreffen activiteiten op het snijvlak tussen onderwijs en jeugdhulp, maar volgens de iv3-voorschriften valt dit meer onder passend onderwijs dan onder jeugdhulp. Omdat het budget nu bij Jeugdhulp staat, wordt het budget van 126.000 overgeheveld naar het beleidsproduct Passend Onderwijs. Verder wordt het jeugdteam uitgebreid t.b.v. uitrol werkwijze viermanschap over vijf scholen en project-/ontwikkeluren m.b.t. H3 ambities onderwijs/Zorg. Daarna worden de aansluittaken binnen jeugdteam voor verdere uitrol over alle scholen structureel ingebed.

Dit kost in 2023 60.000 en wordt gedekt uit het Innovatiefonds. Het resterende verschil in deze meerjarenbegroting is het gevolg dat eerder aansluiting gemaakt met de budgetindicaties op basis van de circulaires van het Rijk voordat de rijksbijdrage per 2023 is overgaan naar de Algemene uitkering. Vanwege deze aanpassing zal vanaf volgend jaar de meerjarenbegroting worden losgekoppeld van de rijksbijdrage.

6204 Inburgering

Lasten voordeel 162.000 (raming 2025 t.o.v. 2024)

Voor Inburgering heeft het rijk 69.636 (voorheen voorziening) beschikbaar gesteld om pilots uit te voeren om het inburgeringsproces te verbeteren. Dit budget is bedoeld voor meerdere gemeenten, waarvoor Rijswijk de coördinerende gemeente is. De verwachting is dat hiervan 9.636 wordt besteed in 2022 en 30.000 in 2023 en 30.000 in 2024. Verder wordt via de Algemene uitkering budget beschikbaar gemaakt voor de uitvoeringskosten van de nieuwe wet Inburgering. De gemeente Rijswijk heeft een taakstelling om per jaar 82 inburgeraars te helpen. Vanwege het beperkt aantal beschikbare woningen is de verwachting dat we dit jaar ongeveer de helft kunnen helpen. De resterende helft kunnen we waarschijnlijk volgend jaar wel inhalen. Het voorstel is daarom om de ongeveer de helft van het uitvoeringsbudget van 2022 (€90.000) incidenteel over te hevelen naar 2023.