Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuur

We geven samen met onze partners uitvoering aan de Cultuurvisie. Hierbij houden we bij de thematische pijlers de uitgangspunten vraaggericht werken, innovatie en samenwerking voor ogen. In onze contacten met aanbieders van culturele activiteiten stimuleren wij deze. Bij de subsidiering van structurele en incidentele activiteiten, waarmee we culturele voorzieningen faciliteren, hebben we hier nadrukkelijk aandacht voor.

Dit geldt ook voor het verder verbinden van cultuur en maatschappelijke vraagstukken en cultuur en economie. Gelet op de effecten van onder andere de coronacrisis wordt verbinden, en daarmee ook het inzetten van kunst en cultuur als verbindende kracht, steeds belangrijker. Dit kan bijdragen aan de cohesie binnen en kracht van de Rijswijkse samenleving. We werken hier intern aan, zoals de verbinding met de uitvoeringsagenda welzijn en het taakveld economie, en hebben hier oog voor in onze contacten met partners. Daarbij stimuleren wij ze ook om financiering via andere bronnen te verkrijgen en hiermee een steviger beleid te kunnen voeren.

In 2023 staat de verhuizing van de gemeentelijke organisatie en Bibliotheek aan de Vliet naar het Huis van de Stad gepland, in navolging van Trias Centrum voor de Kunsten en Welzijn Rijswijk. De onderlinge samenwerking in het Huis van de Stad, in samenhang met de schouwburg, stimuleren we verder. Ondanks de verhuizing naar het Huis van de Stad, blijven we hechten aan cultureel aanbod in de wijken.

We continueren de ondersteuning van de programma’s voor kunst- en cultuureducatie, waaraan Rijswijkse basisscholen meedoen. Binnen het programma van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt, onder coördinatie van Trias, de samenwerking tussen scholen en culturele organisaties en de deskundigheid van leerkrachten en cultuuraanbieders bevorderd om goed cultuuronderwijs te bereiken.

Onze collectie kunst in de buitenruimte is toegankelijk voor iedereen. We zorgen voor een goed beheer en onderhoud ervan. Voor 2023 zijn nog geen nieuwe kunstwerken in voorbereiding. Wel ontwikkelen wij de beeldenroute Wilhelminapark verder voor de plaatsing van verweesde beelden.

In samenwerking met het Museum Bescherming Bevolking (MBB) en Korpora werken wij verder aan de doorontwikkeling van het bunkercomplex Overvoorde op basis van het in 2022 opgestelde beleidsplan 2022-2025 en de besluitvorming hierover. Wij gaan in 2023 aan de slag met de hierin benoemde acties. Er wordt een start gemaakt met de uitvoering van groot onderhoud en gekeken naar het publiekstoegankelijker maken van het museum.

Evenementen

Evenementen versterken de identiteit van Rijswijk. Daarom maken we een nieuw evenementenbeleid en bijbehorend locatiebeleid. Het evenementenbeleid richt zich op evenementen die passen bij de ‘Parels van Rijswijk’ en bij de identiteit van Rijswijk. De gemeente organiseert zelf geen evenementen, maar levert via het beleidskader en financiële ondersteuning een bijdrage aan de organisatie ervan.

De gemeente geeft uitvoering aan het evenementenbeleid en richt een stichting op voor Rijswijkse evenementen. Deze zorgt voor een goede balans in evenementen en moet opereren binnen de kaders van het beleid. De stichting zal alle mogelijkheden voor externe financiering optimaal gebruiken en kan door samenwerkingen met partners zorgen voor versterking van de identiteit van Rijswijk. Wij laten daarmee buurtevenementen buiten beschouwing; deze worden ondersteund vanuit het initiatievenloket.

Sport en Recreatie

De coronacrisis heeft ons onder andere geleerd dat de vitaliteit van onze sportaanbieders een belangrijk speerpunt is. Ook onderhouden wij – samen met de Sportraad Rijswijk – contact met alle organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de uitvoering van sport in Rijswijk. De verbinding tussen volksgezondheid en sport en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsagenda Gezondheid – Sport – Preventie (2020-2023), is nu nog belangrijker. Dit moet leiden tot een groter bereik, meer sportende inwoners en het beter behalen van onze ambities. Als uitgangspunt hanteren wij de oorspronkelijke ambities vanuit de nota Sport en Bewegen, deze zijn:

  • Rijswijk nodigt uit tot sport en bewegen;

  • De Rijswijkse sportinfrastructuur is sterk, open en toegankelijk;

  • Als impuls voor de breedtesport maken we gebruik van de topsport(beleving).

Deze ambities zijn gecombineerd met de ambities uit het sport- en preventieakkoord. De uitvoeringsagenda Gezondheid – Sport – Preventie (2020-2023) is hierbij leidend. Zo zullen in 2023 de eerder aangelegde beweegroutes met QR-codes structureel onder de aandacht van de Rijswijkse inwoners worden gebracht en zijn deze geïntegreerd in het Happy Fit programma.

Om ouderen en kwetsbare groepen te begeleiden naar een passend sport- en beweegaanbod, wordt in 2023 de professionele beweegmakelaar gecontinueerd. Het is ook de bedoeling dat de beweegmakelaar ook andere doelgroepen (18+) bediend.

Onder het bevorderen van een gezonde leefstijl vallen voedingsvoorlichting en wijkgerichte naschoolse sportactiviteiten (activiteiten op het Cruyff Court, Sport in de Wijk en sportmix). Om het percentage basisschoolleerlingen met overgewicht te laten dalen stellen we een voedingsvoorlichting programma op in combinatie met het aanbieden van meerdere momenten om te sporten onder begeleiding in de wijk.

In 2023 wordt het programma Happy Fit 0 – 100 jaar gecontinueerd Het project heeft als doel een impuls te geven aan de lokale volksgezondheid waarbij er samenwerking zal plaatsvinden tussen verschillende partijen die actief zijn op het terrein van gezondheid, sport en bewegen.

De herstructurering van sportpark Elsenburg (vier Olympische sporten op één sportpark) is begin 2023 qua aantal sporten gereed. Het realiseren van een duurzame maatschappelijk voorziening voor de drie sportverenigingen en maatschappelijke partners wordt vanaf het derde kwartaal van 2023 gerealiseerd.

De Rijswijkse bevolking groeit en dat vraagt ook om meer faciliteiten. Om hier invulling aan te geven starten we in 2023 met de bouw van een sportzaal bij de nieuw te bouwen Steenvoordeschool. Ook bij het realiseren van scholen in Pasgeld/Parkrijk zal gekeken worden naar de mogelijkheid van het realiseren van een sporthal/zaal