Wat gaan we daarvoor doen?

Stedelijke ontwikkeling

Rijswijk ontwikkelen tot een moderne duurzame groene stad waar het prettig werken, wonen en recreëren is.

Regionale samenhang

 • We leveren met onze ontwikkelstrategie een bijdrage aan de regionale en lokale behoefte aan woningen en bedrijfsruimten/arbeidsplaatsen. Versterking van de agglomeratiekracht door verbetering van de samenhang tussen regionale economische clusters, koppeling van woning- en arbeidsmarkt en een goede leefomgeving is daarbij het uitgangspunt.

 • We zorgen voor een goede ontsluiting, mede via een metropolitaan OV-netwerk.

Stadsontwikkeling

 • We concentreren, naast Rijswijk-Buiten, nieuwbouw voornamelijk in de ontwikkelgebieden binnen de stadsas, en bouwen daarmee in de nabijheid van het station.

 • We ontwikkelen het winkelcentrum en omgeving tot Bogaard stadscentrum, een levendig gebied in een groene omgeving conform het door de raad vastgestelde Masterplan. Dit doen we door transformatie van kantoren tot woningen, het vernieuwen van winkels en het toevoegen van woningen en o.a. horeca en door versterking en vergroening van de openbare ruimte. Hiervoor worden diverse planologische procedures voor de verschillende deellocaties doorlopen.

 • We ontwikkelen het Havenkwartier tot een gemengd woon-, werk- en verblijfsgebied conform het door de raad vastgestelde ontwikkelkader. We doorlopen verschillende planologische procedures voor deellocaties, werken herinrichtingsplannen voor het openbaar gebied uit en maken in afstemming met betrokken partijeneen visie op de stadshaven.

 • We ontwikkelen Kesslerpark tot een levendig campusgebied met een mix van wonen, werken en leren, conform het daarvoor vastgestelde ontwikkelkader. Daarvoor doorlopen we verschillende planologische procedures en werken we plannen voor het openbaar gebied uit.

 • Mobiliteit is een integraal onderdeel van deze ontwikkelingen evenals het hebben van adequate parkeernormen. We sluiten aan bij het vastgestelde Mobiliteitsprogramma. Waar mogelijk lopen we bij gebiedsontwikkelingen vooruit op nieuw mobiliteits- en parkeerbeleid. Zie hiervoor het programma Verkeer en Vervoer.

 • Het stationsgebied van Rijswijk verdient bijzondere aandacht; we streven naar een kwaliteitsimpuls en willen daar ook op de langere termijn in investeren. Een station waar het prettig verblijven is en een goede overstap tussen trein, tram, bus, auto en fiets mogelijk is, helpt mee om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. We werken het hiervoor opgestelde Handelingsperspectief verder uit. (zie verder het Programma Verkeer en vervoer).

 • We koppelen de ontwikkelingssopgave aan maatschappelijke doelen voor verduurzaming van het energienetwerk, klimaatadaptatie, innovatie van de economie en behoud van landschappelijke kwaliteiten.

 • Naast de mogelijkheden van kostenverhaal onderzoeken we de mogelijkheden van subsidieaanvragen (zoals de Woningbouwimpuls Verstedelijking, die voor Bogaard Stadscentrum al is toegekend en voor het Havenkwartier nader wordt onderzocht).

Programma Stadsontwikkeling

 • Binnenstedelijk is er ruimte gevonden voor het toevoegen van ca. 11.000 woningen tot 2040. De behoefte aan bedrijfsruimte en bedrijfsterreinen is onderdeel van de op te leveren Strategie Werklocaties. Het realiseren van deze opgaven geeft een grote druk op de stad. Het programma Stadsontwikkeling richt zich op de leefbaarheid van de stad.

 • Bij individuele gebiedsontwikkelingen wordt al vergaand rekening gehouden met de leefbaarheid door een integrale benadering van vraagstukken en onderzoeken als leefbaarheidseffectrapportages. Het programma Stadsontwikkeling is projectoverstijgend en richt de aandacht op het inzichtelijk maken en adresseren van integrale, projectoverstijgende maatregelen die nodig zijn om de stad leefbaar, bereikbaar en toekomstbestendig te ontwikkelen.

 • Hierbij valt te denken aan maatregelen op het gebied van bereikbaarheid, groen, wateroverlast, maar ook sociale cohesie en voorzieningen.

 • Vanuit het programma Stadsontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen het meeste bijdragen aan de gestelde ambities, of ze noodzakelijk of wenselijk zijn en hoeveel ze kosten. Hierdoor is Rijswijk in staat om op stadsniveau gefundeerde investeringsbeslissingen te nemen waar nodig te faseren en daarmee de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de stad in balans te brengen. Daarnaast stelt het Rijswijk in staat om eventuele benodigde financieringshulp van andere overheden te concretiseren.

Samenwerking private partijen en andere overheden

 • We werken binnen de Verstedelijkingsalliantie (8 gemeenten, de provincie en de MRDH) samen met andere overheden. De alliantie richt zich op het wegnemen van belemmeringen bij het realiseren van complexe binnenstedelijke gebieds-ontwikkelingen. Op 20 november 2019 zijn hierover afspraken vastgelegd in een Verstedelijkingsakkoord met het Rijk en andere stakeholders. Als uitwerking daarvan is inmiddels vanuit het Nationaal Groeifonds €1 miljard gereserveerd voor de ontwikkeling van een Metropolitaan OV netwerk. In het BO Leefomgeving van juni 2022 hebben rijk en regio afgesproken dat dit najaar de Startbeslissing definitief kan worden genomen voor de MIRT-verkenning Oude Lijn als onderdeel van het gebiedsgericht programma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe). Om te komen tot toekomstbestendige verstedelijking worden naast wederkerige afspraken over verstedelijking en bereikbaarheid ook concretere afspraken gemaakt op onder meer de thema’s Groen in en om de stad, klimaatadaptatie en energie. De wijze waarop (wat in Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad als NOVEX-gebied en wat in Woondeals voor Zuid-Holland) zal richting het komende BO MIRT worden uitgekristalliseerd.

 • Rijswijk maakt deel uit van het regionale convenant Klimaatadaptief Bouwen. Om klimaatadaptatie meer en beter toe te passen bij plannen en projecten is in 2022 een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan wordt dit jaar uitgevoerd.

 • De Lokale Prestatieafspraken met de woningcorporaties (LPA) passen we aan, waarbij we afspraken maken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen. We werken een locatiescan uit waarbij we bezien welke gemeentelijke locaties beschikbaar zouden kunnen komen voor sociale woningbouw en/of woon-zorg voorzieningen. Daarnaast onderzoeken we actiefde mogelijkheden tot het inpassen van sociale woningbouw in bestaande gebiedsontwikkelingen.

Herontwikkeling Te Werve (oost)

 • Bij de herontwikkeling van Te Werve gaat het om de integrale aanpak van de wijk op gebieden als differentiatie van de woningvoorraad, verduurzamen en vergroenen, leefbaarheid, gezondheid en sociale cohesie, en richten we ons de komende tijd op de herontwikkeling van Te Werve oost. Er wordt met de woningcorporatie en een ontwikkelpartner gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst.

 • De opgave in Te Werve oost ziet op de sloop van 330 sociale woningen van overwegend slechte kwaliteit, en de realisatie van ongeveer 550 woningen voor diverse doelgroepen. In 2023 kan de raad, na participatie en inspraak, als eerste stap in de gebiedsontwikkeling van Te Werve Oost een Nota van Uitgangspunten vaststellen. In de loop van het jaar kunnen de plannen dan meer concreet worden uitgewerkt in een ontwikkelkader en kunnen er financiële afspraken worden gemaakt. Ook over het ontwikkelkader zal participatie (onder de Omgevingswet) worden georganiseerd, voordat het kader ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.

Wonen

Toename, differentiatie en verduurzaming van de woningvoorraad door verdichting, transformatie en nieuwbouw, met oog voor betaalbaarheid.

Woonvisie

 • Uitvoering geven aan de begin 2022 vastgestelde prestatieafspraken met de corporaties. De kwaliteit van de sociale woningvoorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en bouwen voor doelgroepen zijn belangrijke thema’s. We gaan in gesprek over nieuwe Lokale Prestatieafspraken, gevoed door het collegewerkprogramma. Hierin besteden we nadrukkelijk aandacht aan de in het coalitieakkoord gestelde doelen rondom het behouden van 30% sociale woningvoorraad (DAEB), flexwonen en aandachtsgroepen.

 • Uitvoering geven aan de in mei 2021 vastgestelde Actualisatie van de Woonvisie. Het gaat hierbij onder meer om het stimuleren van de bouw van betaalbare koop en huurwoningen in het sociale en middeldure segment voor starters, jonge gezinnen en doorstromers, het operationeel maken van het Woonfonds, toevoegen van toegankelijke (levensloopbestendige) woningen voor senioren, het inzetten van een zelfbewoningsplicht en het opstellen van een beleidsregel om verkamering van woningen tegen te gaan. De in 2021 ondertekende regionale woningmarktafspraken vormen een leidraad voor de toekomstige nieuwbouw.

 • Uitvoering geven aan het Principeakkoord tussen woningcorporatie Rijswijk Wonen en de gemeente. Het gaat om de toevoeging van middeldure huurwoningen met compensatie in het sociale segment. En onderzoeken of een dergelijk akkoord ook met Vidomes gesloten kan worden.

 • We ontwikkelen een doelgroepenverordening met als inzet om de woningvoorraad in Rijswijk betaalbaar en bereikbaar te houden voor de doelgroepen die het het hardst nodig hebben.

Woningbouw en woon-gerelateerde zaken

 • Realiseren van nieuwbouw binnen lopende gebiedsontwikkelingen op de locaties Rijswijk-Buiten / Pasgeld en (de laatste fase van) Eikelenburgh.

 • Herstructurering wijk Te Werve: intensievere stedenbouwkundige en verkeerskundige verkenning van de mogelijkheden in Te Werve oost in een eerste bouwplan en een ontwikkelkader.

 • Transformatie en nieuwbouw in de gebiedsontwikkelingen: diverse projecten zitten in de fase waarin de haalbaarheid wordt onderzocht, zoals het voormalig HBG gebouw, het ING-blok, het Beatrix-blok en Hoogvoorde in Bogaard stadscentrum. Voor De Terp, de Sterpassage en Van Markenlaan 5 zijn inmiddels vergunningen verleend; hier gaan we coördineren in de uitvoeringsfase, onder meer met inzet van de Bogaard Bouwapp. In het Havenkwartier zijn de locaties Burg. Elsenlaan 325 en 329, de voormalige Indolafabriek, de Sijthofflocatie, de Landtong en Nijverheidsstraat 3 in de planfase en Burg. Elsenlaan 321 in uitvoering. Ook voor het Kesslerpark zijn bouw- en transformatieplannen in voorbereiding.

 • De ontwikkeling van project Hofstede in de Landgoederenzone, waarvoor het bestemmingsplan recent is vastgesteld. Hier werken we nog aan een ontsluitingsvarianten studie, in opdracht van de raad.

 • Uitvoeren van de lokale prestatieafspraken met de woningcorporaties: nieuwbouw (De Entree, Our House, G. Bomanslocatie, de Koploper, Helfrichsingel 51 en locatie Sammersweg), renovatie en verduurzaming (Rembrandtkade en complexen in Te Werve, Muziekbuurt en Ministerbuurt), huisvesten van statushouders en kwetsbare personen uit instellingen.

 • Aanstelling van een doorstroommakelaar / doorstroomteam in samenwerking met corporaties, als pilot voor de duur van 2 jaar.

 • De energiecrises vergt een versnelde aanpak om te komen tot isoleren van woningen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: minder verbruik is minder kosten aan energie en is tegelijkertijd goed voor het verduurzamen van de woningen. In samenwerking met onder ander de corporaties hebben we meerdere projecten lopen die in 2023 een verdere uitrol krijgen. We ondersteunen actief lokale initiatieven om woningen of VvE’s van het aardgas te halen of die investeren om beter te isoleren. Ondertussen werken we ook aan het uitvoeren van de inhoud van de Transitievisie Warmte. We willen Rijswijk, net als omliggende gemeenten, mee laten profiteren van WarmtelinQ, die door de Gasunie wordt aangelegd of op termijn aansluiten op nog te boren geothermische bron of andere lokale warmtebronnen. Tot slot zetten we volop in om ons eigen vastgoed te verduurzamen..

 • Toevoegen van goed toegankelijke appartementen in de gebiedsontwikkelingen Bogaard stadscentrum, Havenkwartier en Kesslerpark alsmede op diverse locaties in Rijswijk-Buiten.

 • Ontwikkelen van wonen en zorg concepten zoals Our House, de Blauwe Parel en de zorgwoningen in de Buitenpoort in RijswijkBuiten en de zorgwoningen in het ING-blok (Bogaard Stadscentrum), in lijn met de vastgestelde Woonzorgvisie en het opvolgende uitvoeringsprogramma.

Groen en Onderhoud

Behoud, ontwikkeling en differentiatie van openbaar groen, singels, parken en landgoederen

Groen en natuur

 • In ons groenbeheerplan hebben we vastgelegd hoe we ons groen onderhouden en welke werkzaamheden nodig zijn om beeldkwaliteit B te behalen en te behouden. Door dit beheer versterken we de kwaliteit van het bestaande groen, waardoor dit voor mens en dier aantrekkelijk is.

 • We streven binnen de groene ruimte naar een breed palet aan vrijetijdsmogelijkheden. Dit draagt ook bij aan de gezondheid van inwoners: ouderen, maar zeker ook jongeren en kinderen.

Bomen

 • We planten nieuwe bomen als we bomen hebben moeten kappen. En waar mogelijk planten we extra bomen om oorspronkelijke laanstructuren in Rijswijk weer te herstellen. Daarmee borgen we de groene kwaliteit in de gemeente Rijswijk.

 • Ziekten en plagen in het groen worden actief bestreden.

Wilhelminapark

 • We transformeren het Wilhelminapark de komende jaren tot een stadspark dat voldoet aan de behoeften van onze inwoners door te investeren in recreatieve verbindingen, sport- en spelvoorzieningen, gedifferentieerd groen, kunst, cultuur en evenementen en door de realisatie van een horecavoorziening te faciliteren.

 • De natuurtuin in het Wilhelminapark is onze parel van natuur- en milieueducatie. We realiseren een nieuw natuur- en milieueducatiecentrum op de plek van de huidige Blokhut.

 • De nieuw te bouwen horecagelegenheid bij de zwemvijver zal een duurzame bedrijfsvoering hebben en kan mogelijk ook een rol krijgen in het verschaffen van informatie over de natuur in de omgeving.

Landgoederenzone Rijswijk

 • De Landgoederenzone Rijswijk is erg belangrijk voor een gezonde leefomgeving in een verstedelijkt gebied. Het cultuurhistorisch gebied is belangrijk voor mens en natuur. Vanuit een integrale gebiedsvisie op de gehele zone, starten we met fase 1 van de investeringen tussen de Huis te Landelaan en Park Schoonoord. De beleving voor inwoners en bezoekers wordt beter en de natuurwaarden worden versterkt.

 • De ontwikkeling van de Landgoederenzone sluit aan op de ambities die in de samenwerking binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen zijn geformuleerd om de samenhang en kwaliteit van de Zuid-Hollandse Landgoederenzones te versterken.

 • In ontwikkeling wordt samenwerking gezocht met derden, zowel maatschappelijke organisatie als commerciële partijen, om te verkennen op welke wijze deze partijen kunnen bijdragen in de kosten voor ontwikkeling en beheer van de Landgoederenzone.

 • Het proces van de verkoop en ontwikkeling van buitenplaats De Voorde wordt verder doorgezet. Hierbij is de maatschappelijke functie, openbare toegankelijkheid en herstel van de monumentale waarde van belang.

 • De plannen op de locatie van de afgebrande bowlingbaan, voormalige tennisbanen en afgebrande boerderij worden in de vorm van plan Hofstede verder ontwikkeld. In deze plannen zullen de ruim twintig voormalige gravelbanen worden teruggegeven aan de natuur en als nieuw openbaar toegankelijk park worden opgeleverd.

Dierenwelzijn

 • Wij bevorderen dierenwelzijn in onze gemeente door dierenwelzijn duurzaam te integreren in ons gemeentelijk handelen en bewustwording over dierenwelzijn onder onze inwoners te versterken.

 • Via overeenkomsten met dierenasiel ‘t Julialaantje en Dierenambulance Den Haag e.o. geven we uitvoering aan onze wettelijke plicht voor vervoer en opvang van zwerfdieren.

 • In nauwe samenwerking met de dierenklinieken stimuleren we het chippen van katten.

 • We realiseren en onderhouden veilige losloopgebieden voor honden.

 • Wij dragen bij aan het terugdringen van de ganzenpopulatie door het uitvoeren van ons Ganzenbeheerplan.

 • Wij faciliteren de dierenvoedselbank voor gebruikers van de reguliere voedselbank.

 • Wij geven meer aandacht aan het bevorderen van het welzijn van wilde dieren en het vervoer en de opvang van wilde dieren in nood.

Openbare ruimte

Basis op orde: schoon, heel en veilig en beeldkwaliteitsniveau B

Beheerplan

 • In het integraal beheerplan openbare ruimte hebben we vertaald wat de basis op orde is. We onderhouden en beheren onze openbare ruimte op beeldkwaliteitsniveau B. In het integraal beheerplan openbare ruimte en de onderliggende disciplinaire beheerplannen hebben we vastgelegd welke inspanningen in beheer en onderhoud noodzakelijk zijn om de beeldkwaliteit te bereiken en te handhaven. Tevens is aangegeven welke middelen hiervoor noodzakelijk zijn.

 • Het beeldkwaliteitsniveau bewaken we door ieder kwartaal een objectieve kwaliteitsmeting uit te laten voeren.

 • Het integraal beheerplan openbare ruimte vormt de leidraad voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Groenbeheerplan 2024-2028

 • We stellen een nieuw groenbeheerplan op, waarin duidelijk beheerbeleid geformuleerd staat. Er wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het groenbeheer dusdanig uit te voeren om beeldkwaliteitsniveau B te behalen en de biodiversiteit in ons groen te versterken. Daarnaast maakt een uitvoeringsprogramma voor groenrenovaties onderdeel uit van het plan.

Zwerfafval

 • We verminderen het zwerfafval door publieksgerichte acties en handhaving conform het actieplan “Rijswijk Schoon”.

 • De educatie over zwerfafval en afvalscheiding op basisscholen wordt voortgezet met de Afvalrace. Dit is een programma specifiek gericht op kinderen en er wordt spelenderwijs geleerd hoe om te gaan met het scheiden van afval en preventie van zwerfafval.

 • Op verschillende plekken zijn interventies ingezet om bijplaatsingen en illegale dumpingen te voorkomen. Denk hierbij aan (levende) containertuintjes, gedragsprikkels en slimme maatregelen.

 • Naar aanleiding van het voederverbod (nieuw artikel in de APV) hebben we ook aandacht voor de schadelijke gevolgen van het voeren van dieren, waaronder rattenoverlast.

Herstructurering en beheer buitenruimte

 • We verbeteren de openbare ruimte door een integrale herinrichting van een aantal straten (zie ook paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen). De komende jaren verbeteren we de Karel Doormanlaan, Van Ostadelaan, Van Dijklaan, Steenlaan, Tulpstraat en Julianastraat.

 • We geven een integrale kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte in de omgeving Huis van de Stad - Rijswijkse Schouwburg en creëren daarmee een vertrekpunt voor een verbeterde kwaliteit van onderhoud.

 • Met kleinschalige ingrepen knappen we kansrijke plekken in de openbare ruimte op waar sprake is van achterstallig onderhoud, of waar onderhoud niet (meer) leidt tot een kwaliteitsverbetering. We maken deze plekken mooier en bekijken daarbij of de ingrepen zich lenen voor actieve betrokkenheid en participatieve inbreng van omwonenden.

 • In de Verkenning Geestbrugweg e.o. welke staat beschreven in het programma Verkeer en vervoer wordt ook de kwaliteitsverbetering van de entree van het winkelcentrum Oud Rijswijk meegenomen.

Energie, verduurzamings- en klimaatambities

Doorbouwen aan een duurzame, klimaat adaptieve, gezonde stad die in de toekomst klimaatneutraal is en een circulaire economie heeft.

Energie

Nu de Transitievisie Warmte is vastgesteld, is de vraag wat de vervolgstappen zijn. In de onderstaande schema’s is aangegeven wat er in hoofdlijnen aan uitvoeringacties voor de komende tijd op de rol staan. Organisatorisch moeten we gaan kijken of we wat meer na programmasturing kunnen gaan zodat de acties in lijn liggen maar er wel via het programma integrale sturing mogelijk is. Dit zal via organisatielijn via worden uitgewerkt. Met als hoofdlijnen:

 1. Warmte

A Beleidsontwikkeling:

 • Regionale samenwerking: Input leveren voor de Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag 2.0.

 • Input aanleveren nadere uitwerking regionale strategie warmte (vraag en aanbod) en samenwerking.

 • vaststellen Beleidsontwikkeling bodemenergie.

 • Interne organisatie bewust maken van de warmtetransitie.

 • Transitievisie Warmte borgen in diverse gemeentelijk beleidsplannen en met name in de Omgevingsvisie.

 • Werken aan de samenwerking tussen diverse partijen die betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling van een warmtenet.

 • Grip op energie: gemeentelijk plan opstellen om te komen tot besparing van warmte en inzet van duurzame warmte/aardgasvrij-ready maken.

 • 2-jaarlijks uitvoeringsplan opstellen met duidelijke doelstellingen.

B. Participatie en communicatie

 • Opstellen algemene communicatieplan inclusief doelgroepen aanpak.

 • Draagvlak creëren door vanaf het begin bewoners en andere eigenaren te betrekken.

 • Voor iedere buurt een handelingsperspectief samen met de wijk opstellen, bijvoorbeeld om de warmtevraag te beperken, de woning aardgasvrij ready te maken of om de overstap naar een eigen duurzame warmteoptie te maken.

 • Helder advies geven, praktische informatie en ervaringen delen en voor alle beschikbare instrumenten inzetten. Bewoners wegwijs maken naar (subsidie) mogelijkheden.

 • Partijen ondersteunen om tot samenwerking en kennisuitwisseling te komen.

 • Jaarlijks uitwerken van plan met communicatie momenten.

 • Succesverhalen delen ook uit andere gemeentes.

C. Energiebesparing

 • Samenwerken met Energieloket, die vragen bewoners kan beantwoorden. Bewoners wegwijs maken naar (subsidie) mogelijkheden.

 • Verder uitwerken communicatiemiddelen die gericht zijn op energiebesparing.

 • Energiecoaches inzetten voor laagdrempelig maatwerkadvies aan bewoners.

 • Inwoners en bedrijven stimuleren en concreet helpen om de energievraag terug te dringen.

 • Communicatietraject “Rijswijk Schakelt Over” verder uitrollen inzake isolatie en aardgasvrij/ready maken woningen.

 • Woningeigenaren en projectontwikkelaar stimuleren om beter te isoleren en zoveel mogelijk energie te besparen.

 • Uitvoering van Plan van aanpak Energiearmoede, onder andere witgoed regeling.

D. Betaalbaarheid eindgebruiker borgen

 • Nader definiëren van betaalbaarheid.

 • Buurtplannen voorbereiden en aanvullende middelen organiseren om de transitie betaalbaar en haalbaar te maken in die buurten.

 • Lokale initiatieven ondersteunen om deze betaalbaar te maken.

 • Werken aan aanvullende middelen, Europese en Nationale middelen beschikbaar laten komen voor duurzame projecten.

 • Bewoners informeren over de verschillende subsidies.

 • Beschikbaar stellen van financiering uit lokaal Energiefonds.

 • Lobbyen voor aanvullende financieringsconstructies en nadere wet- en regelgeving bij het Rijk, via de netwerken waarin we vertegenwoordigd zijn.

 • Oog houden voor betaalbare oplossingen voor individuele kwesties.

E. Ondersteunen lokale initiatieven

 • Lokale initiatieven ondersteunen en stimuleren met maatwerk

 • Ondersteuning bieden aan bewoners, ondernemers en ontwikkelaars door kennis, wegwijs maken in de beschikbare subsidies en leningen en zo nodig met het beschikbaar stellen van aanvullende financieringsmogelijkheden.

 • Ondersteuning bieden als bewoners, bedrijven of andere gebouweigenaren warmte en koude uit de bodem willen winnen met een collectieve bodemwarmtepomp.

 • Regierol oppakken: verbinden en faciliteren van partijen, stimuleren van isolatie en faciliteren van lokale initiatieven.

F. Ontwikkelen van duurzame warmtenetten

 • Opstellen van uitvoeringsplan om aantal buurten (Hoekpolder, Stervoorde, Ministerbuurt en de Presidentenbuurt) aan te sluiten op warmtenet.

 • Selecteren van warmtebedrijf en de governance opstellen.

 • Ten oosten van de Prinses Beatrixlaan ruimte maken voor een warmteoverdrachtsstation.

 1. Elektriciteit

A. Stimuleren meer zon op daken

 • Voorlichting en collectieve acties voor particuliere woning eigenaren, VvE’s, corporaties en bedrijven.

 • Onderzoek naar mogelijkheden voor het benutten van de eigen daken, daken van scholen en sportverenigingen en (rijk) Overheidsgebouwen.

B. Zon op overige ruimtes

 • Onderzoek naar mogelijke zonnevelden, bijvoorbeeld langs de A4.

 • Inventariseren van geschikte parkeerplaatsen om te overdekken (dubbel gebruik).

C. Overige acties

 • Sturen op vraag en aanbod van energie op bijvoorbeeld bedrijven terreinen middels duurzame opslag.

 • Ondersteunen lokale energie corporaties zoals Zon op Rijswijk.

 • Voorlichting ten aanzien van besparen bij zowel bewoners, bedrijven als intern bij de gemeente.

Afval en grondstoffen

 • Vanaf 1 januari is statiegeld ook ingesteld op blikjes. Dit wordt, zoals het huidige statiegeldsysteem, via de supermarkten ingezameld. Wij ondersteunen dit initiatief en campagne.

 • Onze focus ligt nog steeds op het beter scheiden van grondstoffen van afval. Alle inwoners moeten gebruik kunnen maken van voorzieningen ten behoeve van het scheiden van afval. De invoering en communicatie voeren we samen met Avalex uit. De invoering van omgekeerd inzamelen gaat gepaard met veel communicatie, os. een digitaal platform, folders en bakjes voor recycling.

 • Vanaf vorig jaar is nascheiding van kracht bij hoogbouw woningen. Met deze techniek wordt pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, blikjes en drankpakken) uit het restafval gescheiden voor recycling. De hoeveelheid restafval daalt hierdoor. De invoering van nascheiding bij hoogbouw zal dit jaar afgerond zijn. • Het verbeteren van de kwaliteit van grondstoffen door slimmer om te gaan met gft-e (Groente, fruit, Tuinafval en Etensresten) en pmd voorzieningen. Onderzoek wijst uit dat 75% van het pmd vervuild is en dat de omgeving hier een grote rol in speelt. Doel hierbij is om zoveel mogelijk schone grondstoffen in te zamelen, in plaats van vervuilde vrachten te verbranden. Vorig jaar is een campagne gestart waar we dit jaar mee verder gaan. • Onze kosten voor de verwerking van restafval, stijgen elk jaar opnieuw. Dit heeft er mee te maken dat er belasting wordt geheven over elke ton te verwerken restafval en de grote hoeveelheden restafval die onze inwoners laten inzamelen. Dit zorgt voor een hoge kostenpost. Het college heeft in 2021 dan ook een taakstelling aangenomen van 337.000,- op de reductie van restafval. Door de invoering van nascheiding van pmd bij hoogbouw in 2023 verwachten we minder restafval op te halen bij hoogbouw en daardoor kosten te reduceren. Bij laagbouw woningen wordt gekeken naar serviceprikkels en betere spreiding van faciliteiten voor bronscheiding, die gedurende het jaar beslag krijgen.

 • Door middel van innovatieve maatregelen is vorig jaar op een paar plekken ingegrepen om de hoeveelheid illegale dumpingen te verminderen. De effecten en resultaten zullen in dit eerste kwartaal opgemaakt worden en een vervolg wordt aan de hand hiervan bepaald.

Rijswijk klimaatproof

 • Ook in de toekomst wil Rijswijk een prettige, gezonde gemeente zijn met een aantrekkelijke leefomgeving. Daarom willen we wateroverlast en hittestress voorkomen en dragen we bij aan een goede waterkwaliteit

Verbeteren milieukwaliteit

 • We stellen in regionaal verband (Haaglanden gemeenten) een nota omgevingsveiligheid over hoe om te gaan met omgevingsveiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden die in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn aangewezen als aandachtsgebieden.

 • We stellen in gesprekken met projectontwikkelaars en initiatiefnemers (in de Omgevingstafels) kansen voor bijvoorbeeld geluidisolatie, energiebesparing en groene daken expliciet aan de orde. In 2023 werken wij aan de realisatie van maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit en het Schone luchtakkoord. Een van de maatregelen is uitvoering geven aan het citizen science (burger wetenschap) project “Samen meten luchtkwaliteit op scholen”. Het streven is dit project op twee scholen uit te voeren.

 • We werken aan het verminderen van de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door het verkeer door voor de woningen die op de saneringslijst voorkomen in 2023 saneringsprogramma’s op te stellen en deze voor instemming voor te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Bureau sanering wegverkeerslawaai). De saneringsprogramma’s worden vanwege de wettelijke verplichting om eerst daar waar het mogelijk is maatregelen aan de bron te treffen gekoppeld aan het meerjaren onderhoudsprogramma wegen of aan de herinrichtingsprojecten die de komende jaren gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld de Lindelaan, de Prinses Beatrixlaan en de Geestbrugweg etc. Daarnaast voeren wij het Actieplan geluid 2018-2022 uit. In 2023 wordt als onderdeel van de geluidsanering in de Steenlaan de maximum snelheid op een wegvak verlaagd naar 30km/u en wordt op dat wegvak als aanvullende maatregel stille elementenverharding aangelegd.

 • In 2023, wordt onder de Omgevingswet, de gemeente het bevoegd gezag van alle bodemtaken (warme overdracht bodemtaken). De omvang van deze taak, de bodemdossiers die overkomen en de financiële gevolgen worden nu inzichtelijk gemaakt waarna afspraken gemaakt kunnen worden met de Omgevingsdienst Haaglanden inzake taakverdeling en mandatering.

Circulaire stad

 • We werken toe naar een circulaire economie, waarbij we niet alleen duurzaam en toekomstbestendig inkopen maar waarbij we ook uiteindelijk geen afval meer willen produceren.

 • Dat doen we onder andere door:

 1. vooraf al na te denken over het inrichten van onze buitenruimte volgens circulaire principes. Met zoveel mogelijk besparing en hergebruik van materialen, met duurzame verkeersoplossingen en duurzame energie, en met zoveel mogelijk natuurlijke materialen;

 2. te kiezen voor innovatieve oplossingen voor de inrichting van de stad die passen bij Rijswijk als Smart City.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Gebiedsgericht werken

 • We werken gebiedsgericht waarbij we in de beleids- en uitvoeringsfase van buiten naar binnen werken, ruimte bieden aan de inbreng van inwoners en constructief samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 • Voor een succesvolle integrale aanpak in wijkontwikkeling en verbetering leefbaarheid werken we in 2023 vanuit de thematiek die in de gebieden spelen en ontwikkelen we daar waar nodig een gebiedsprogramma of een plan van aanpak op maat. We stellen Gebiedsregisseurs aan die bekend zijn met de belangrijkste wijkontwikkelingen en die een vruchtbare werkrelatie met de wijkpartners en inwoners hebben opgebouwd.

Omgevingswet

 • In deze collegeperiode realiseren we de invoering van de Omgevingswet in onze gemeente. De invoering van de wet is gepland voor 1 januari 2023. We zullen dan voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de Omgevingswet stelt. In de Omgevingswet staat de balans tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving centraal.

 • We gebruiken daarom de mogelijkheden van de Omgevingswet om bij te dragen aan de verbetering van onze leefomgeving en de bescherming van de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkelingen.

 • We stellen in 2023 een Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie vast en starten met het proces om te komen tot een Rijswijkse Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie moet uiterlijk 31 december 2024 door de Raad zijn vastgesteld. We gaan vanaf 1 januari 2023 werken met het ‘Omgevingsplan van rechtswege’ en zetten het proces voort voor de transitie naar het Omgevingsplan Rijswijk (welke uiterlijk op 31 december 2029 door de Raad dient te zijn vastgesteld). Dit vraagt een forse financiële inspanning, die voor een deel kan worden gedekt met het extra geld dat het Rijk voor de invoering van de Omgevingswet ter beschikking stelt.

 • We benutten de invoering van de Omgevingswet voor verbetering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld door goed functionerende intake- en omgevingstafels, en een goed werkend Omgevingsloket met gebruik van Toepasbare regels. Waar mogelijk gebruiken we de invoering voor meer deregulering en vermindering van de bureaucratie.

Huis van de Stad

 • We ontwikkelen het Huis van de Stad tot een plek die verbinding legt tussen politiek en samenleving en waar gemeente, inwoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties kennis delen en krachten bundelen om de kwaliteit van de (sociale, culturele en fysieke) leefomgeving in Rijswijk te versterken: een icoon. Het is een herkenningspunt voor Rijswijk. Een plek die symbool staat voor de stad, haar kracht en haar historie.

 • We ontwikkelen daarom het gebouw aan de Generaal Spoorlaan 2-4 en de openbare ruimte daaromheen tot een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt tot ontmoeting en samenwerking. Nu de huisvesting van bibliotheek, Trias, een horecavoorziening en een aantal activiteiten van Stichting Welzijn Rijswijk in het gebouw deels gerealiseerd en deels aanstaande is, bereiden we de verhuizing van gemeentelijke organisatie (inclusief multifunctionele raad- en theaterzaal) verder voor, waarbij de realisatie van fase 2 van het Huis van de Stad inmiddels is aanbesteed en de uitvoering gestart. We hebben voorts de opdracht afgerond voor een voorstel voor het in beeld brengen van de verschillend mogelijke scenario’s ten behoeve van de buitenruimte van het Huis van de Stad, waarin oplossingen zijn meegenomen voor de parkeerproblematiek in Te Werve. Het voorstel zullen wij de komende tijd uitwerken.

Openbare Speelvoorzieningen

Wij realiseren, beheren en onderhouden voldoende aantrekkelijk ingerichte veilige openbare speelplekken die geschikt zijn voor alle kinderen in Rijswijk om te spelen, te bewegen en te ontmoeten. In dat kader:

 • geven wij uitvoering aan de taken die voor 2023 staan opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de nota Speelbeleid 2021 – 2026.

 • stellen wij een nieuw Beheerplan Openbare Speelplekken 2023 - 2026 op aan de hand van de beleidsuitgangspunten van de nota Speelbeleid 2021 – 2026, de afschrijvingstermijnen en inspecties van de speeltoestellen en diens valondergronden.