Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Wonen en Leven

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Lasten

5.258

5.911

5.780

5.383

5.571

5.558

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Baten

145

81

82

82

82

82

Saldo

-5.114

-5.831

-5.698

-5.301

-5.489

-5.476

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Lasten

8.066

7.865

8.576

8.580

8.545

8.545

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Baten

10.942

11.077

10.926

11.071

11.071

11.071

Saldo

2.877

3.212

2.350

2.490

2.526

2.526

7220 Riolering en waterzuivering

Lasten

3.180

2.588

2.988

3.000

3.000

3.000

7220 Riolering en waterzuivering

Baten

Saldo

-3.180

-2.588

-2.988

-3.000

-3.000

-3.000

7230 Milieubeheer

Lasten

1.946

2.468

1.977

1.996

2.014

2.033

7230 Milieubeheer

Baten

781

556

Saldo

-1.165

-1.911

-1.977

-1.996

-2.014

-2.033

7260 Baten rioolheffing

Lasten

7260 Baten rioolheffing

Baten

5.636

5.791

5.714

5.714

5.714

5.714

Saldo

5.636

5.791

5.714

5.714

5.714

5.714

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

Lasten

749

914

959

959

959

959

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

Baten

9

Saldo

-740

-914

-959

-959

-959

-959

7300 Hemelwater

Lasten

133

106

202

202

202

202

7300 Hemelwater

Baten

Saldo

-133

-106

-202

-202

-202

-202

7310 Grondwater

Lasten

156

164

168

168

168

168

7310 Grondwater

Baten

Saldo

-156

-164

-168

-168

-168

-168

8100 Ruimtelijke ordening

Lasten

1.929

2.492

1.470

1.223

1.223

1.224

8100 Ruimtelijke ordening

Baten

965

1.290

Saldo

-964

-1.202

-1.470

-1.223

-1.223

-1.224

8200 Woningexploitatie

Lasten

28

51

51

51

51

51

8200 Woningexploitatie

Baten

70

923

843

93

93

93

Saldo

42

871

791

41

42

42

8210 Wijkontwikkeling

Lasten

184

220

227

216

215

199

8210 Wijkontwikkeling

Baten

1

Saldo

-184

-220

-227

-216

-215

-199

8220 Volkshuisvesting

Lasten

2.212

2.776

2.505

2.023

1.720

1.718

8220 Volkshuisvesting

Baten

1.931

2.961

2.228

2.178

2.178

2.178

Saldo

-281

184

-277

155

457

460

8300 Bouwgrondexploitatie

Lasten

713

244

586

586

201

201

8300 Bouwgrondexploitatie

Baten

517

433

568

568

183

183

Saldo

-196

189

-18

-18

-18

-18

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Lasten

26.918

21.125

38.269

30.404

27.648

31.020

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Baten

27.603

21.122

38.249

30.384

27.628

30.999

Saldo

685

-3

-20

-20

-20

-20

Totaal Lasten

51.473

46.925

63.758

54.791

51.518

54.878

Totaal Baten

48.599

44.233

58.609

50.089

46.949

50.320

Saldo Wonen en Leven

-2.874

-2.691

-5.149

-4.702

-4.570

-4.558

Toelichting op de afwijkingen

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Lasten voordeel 400.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

In 2023 wordt een nieuw beheerplan onderhoud groen opgesteld voor de jaren 2024-2028. Deze verhoogde budgetten zullen worden opgenomen in dit plan, hierdoor wordt het vervolgens (naar alle waarschijnlijkheid) structureel opgenomen in de begroting.

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Baten voordeel 145.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

Enkele jaren geleden zijn er zeer hoge doelstellingen geformuleerd voor het scheiden van grondstoffen. Op basis hiervan hebben we subsidieopbrengsten geraamd. Voor de grondstoffen die we gescheiden inzamelen, krijgen we namelijk subsidie. Deze doelstelling was niet reëel. Tevens blijkt dat het ingezamelde huishoudelijke pmd zeer vervuild is. Hierdoor wordt een groot gedeelte van het pmd niet gerecycled tot nieuwe producten, maar wordt het alsnog verbrand. Dit betekent minder subsidie. Met de huidige cijfers schatten we in dat de opbrengsten in 2020 300.000 lager uitvallen dan voorzien. In de meerjarenbegroting werkt dit tekort door. We gaan de komende tijd meer inzetten op communicatie. We richten ons vooral op de wijken waar de mensen nog weinig hun afval scheiden. Daarnaast versnellen we de uitrol van HNI. Met deze extra inspanning verwachten we een hogere scheiding en daarmee meer inkomsten. We verwachten in 2024 alsnog op de oorspronkelijke doelstelling uit te komen.

8100 Ruimtelijke ordening

Lasten voordeel 241.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

De woongebieden Pasgeld-West en Pasgeld-Oost worden cf. het raadsbesluit van oktober 2021 ontwikkeld binnen een groenblauwe hoofdstructuur. De zogenaamde parkloper en bosloper verbinden alle groengebieden in het gebied, zoals het Elsenburgerbos, het slagenlandschap en de Drassige Driehoek, met elkaar. De integrale benadering van het plangebied maakt dat er advieskosten gemaakt worden voor gronden gelegen buiten de grondexploitatie van Sion - 't Haantje. De hieruit volgende investeringen worden in een volgende rapportage opgenomen.

8200 Woningexploitatie

Baten nadeel 750.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

Voor 2023 staat een incidentele baat geraamd vanwege de verkoop van niet-strategisch vastgoed. Deze baat is incidenteel en vanaf 2024 om deze reden niet meer geraamd.

8220 Volkshuisvesting

Lasten voordeel 480.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

Voor de Leges is het uitgangspunt dat deze maximaal 100% kostendekkend mag zijn. Dat betekent dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de toerekenbare geraamde lasten. Op basis van de voorliggende begroting komt de kostendekkendheid uit op 99%.

Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2023 verandert ook Titel 2 van de Legesverordening. Als gevolg van deze wijzigingen zijn de tarieven voor de vergunningaanvragen die vallen onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) opnieuw berekend. In de Legesverordening zijn deze aanpassingen verwerkt.

Daarnaast wees een analyse uit dat de overschrijding van de opbrengstlimiet geheel wordt veroorzaakt doordat per 2023 aanzienlijke baten worden verwacht uit een aantal grote incidentele bouwprojecten. De lasten voor de gemeente met betrekking tot deze projecten zullen over meerdere jaren doorlopen zo lang een project niet is opgeleverd, terwijl de baten geheel in het jaar van de vergunningaanvraag van het project zullen worden verantwoord. Om de lasten over meerdere jaren te kunnen dekken, wordt voorgesteld om een dotatie te doen aan de voorziening ex artikel 44, lid 2 BBV van 300.000 om de doorlopende kosten te dekken.

Lasten vergunningen (WABO)

Jaarlijkse inhuur omgevingsvergunning, dekking uit bouwleges

Lasten voordeel 300.000 (Raming 2025 t.o.v. 2024)

De kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) zijn 300.000 lager.

8300 Bouwgrondexploitatie

Lasten voordeel 385.000 (Raming 2025 t.o.v. 2024)

Het betreft hier een geraamd budget dat gedekt is vanuit de ontvangsten Woningbouwimpuls-subsidie, ten behoeve van het opstellen van een inrichtingsplan voor de buitenruimte van Bogaard stadscentrum, in de jaren ’23 en ’24.

Daarna gaan we richting uitvoering; raming daarvoor is nog niet gereed (en dus staat raming vanaf ’25 nog op ‘0’). Dit betreft zowel de baten als de lastenkant.

Baten nadeel 385.000 (Raming 2025 t.o.v. 2024)

Het betreft hier een geraamd budget dat gedekt is vanuit de ontvangen Woningbouwimpuls-subsidie, ten behoeve van het opstellen van een inrichtingsplan voor de buitenruimte van Bogaard stadscentrum, in de jaren ’23 en ’24.

Daarna gaan we richting uitvoering; raming daarvoor is nog niet gereed (en dus staat raming vanaf ’25 nog op ‘0’). Dit betreft zowel de baten als de lastenkant.

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Lasten nadeel 7.865.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

De afwijkingen in de meerjarenbegroting zijn het gevolg van de verwerking van de cijfers van de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Tiende herziening,2022. Deze is op 8 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.De oude cijfers waren nog gebaseerd op de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Negende herziening, 2021.

Baten voordeel 7.865.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

De afwijkingen in de meerjarenbegroting zijn het gevolg van de verwerking van de cijfers van de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Tiende herziening,2022. Deze is op 8 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De oude cijfers waren nog gebaseerd op de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Negende herziening, 2021.