Geprognosticeerde balans

Bedragen * 1000

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

jaarrek 2021

raming

raming

raming

raming

raming

ACTIVA

Immateriële vaste activa

605

568

534

501

467

433

Materiële vaste activa

211.774

267.553

288.691

307.092

305.039

309.273

Financiële vaste activa

16.110

15.461

15.416

15.371

15.326

15.326

Totaal vaste activa

228.489

283.581

304.641

322.963

320.832

325.032

Voorraden (bouwgrondexploitaties)

108.671

100.232

71.365

49.402

30.018

6.175

Vorderingen < 1 jaar

22.330

22.330

22.330

22.330

22.330

22.330

Rijk's schatkist

58.705

-

-

-

-

4.920

Liquide middelen

1.194

-

-

-

-

-

Overlopende activa

7.488

7.488

7.488

7.488

7.488

7.488

Totaal vlottende activa

198.388

130.050

101.183

79.220

59.836

40.913

TOTAAL ACTIVA

426.877

413.631

405.824

402.184

380.668

365.945

PASSIVA

Algemene reserve

31.865

36.156

42.932

50.491

58.110

58.917

Bestemmingsreserves

68.786

65.761

65.328

65.205

65.141

65.162

Totaal eigen vermogen

100.651

101.916

108.260

115.696

123.251

124.079

Voorzieningen

6.546

9.267

11.371

12.981

14.591

16.201

Vaste schulden > 1 jaar

252.410

219.880

200.350

193.820

187.290

180.760

Idem, optioneel 60 miljoen

-

40.000

40.000

10.000

-

Totaal vaste schulden > 1 jaar

252.410

219.880

240.350

233.820

197.290

180.760

Totaal vaste passiva

359.607

331.063

359.981

362.497

335.132

321.040

Kasgeldleningen

22.000

40.000

-

-

-

-

Overige schulden

20.141

17.439

20.954

14.923

20.772

20.141

Netto vlottende schulden

42.141

57.439

20.954

14.923

20.772

20.141

Overlopende passiva

25.129

25.129

25.129

25.129

25.129

25.129

Totaal vlottende passiva

67.270

82.568

45.843

39.687

45.536

44.905

TOTAAL PASSIVA

426.877

413.631

405.824

402.184

380.668

365.945