Burgergerichte Overheid

Wat willen we bereiken?

We blijven inzetten op zogenaamde informele afdoening. Voorbeeld hiervan is het ketenproces betreffende WOZ-bezwaren, waarin het team Belastingen het voortouw neemt met mediation. Informele afdoening is uitgangspunt voor klachtenbehandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Optimalisatie van de coördinatie van gemeente brede klachtbehandeling staat op de agenda. Daartoe wordt de klachtregeling aangepast en moet het werkproces in een zaaksysteem worden ingericht. Team Juridische zaken ondersteunt vakteams bij het aanpassen en opstellen van regelgeving, medewerkers volgen trainingen c.q. opleidingen voor bij voorbeeld deskundigheidsbevordering, gericht op gespreksvoering en het vermogen maatwerk toe te passen. Vanzelfsprekend volgen we (landelijke) ontwikkelingen en benutten we formats van de Rijksoverheid (bv. Deelprogramma Burgergerichte overheid).