Digitalisering

Wat willen we bereiken?

Op basis van de ontwikkelingen binnen de IT, de trends die VNG ziet en in het bijzonder de uitdagingen voor gemeente Rijswijk zijn er 3 speerpunten voor de komende jaren geformuleerd, namelijk :

  • Borgen van de continuïteit van de informatievoorziening;

  • Efficiëntie van de bedrijfsprocessen verbeteren;

  • Informatiehuishouding verder op orde brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Borgen van de continuïteit van de informatievoorziening

SaaS (Software As A Service) oftewel het naar de ‘cloud brengen van applicaties’ biedt voor de gemeente een aantal relevante voordelen, met name omdat de leverancier een complete dienst biedt. Daarnaast worden steeds meer applicaties door de leverancier naar SaaS overgezet, zodat de gemeente op enig moment de stap naar SaaS wel moet maken. Vaak is er geen alternatief meer, of vindt er geen doorontwikkeling meer plaatst op de huidige applicatie. Om hier meer grip op te krijgen is er in opdracht van de gemeente Rijswijk een Cloud-strategie, inrichtingsplan en roadmap opgesteld. De uitvoering hiervan zal (de komende jaren) binnen de gemeente Rijswijk de digitaliseringsagenda bepalen.

Vanuit de Cloud-strategie worden steeds meer applicaties buiten de deur geplaatst. Om als gemeente in control te blijven bij het enerzijds ‘naar de cloud brengen’ van de applicaties, maar ook het bewaken van een juiste IT-dienstverlening hierna, vervolgen we de  transitie naar een regie organisatie.  De ‘cloud-gang’ van applicaties zal op een uniforme en consistente manier plaatsvinden aan de hand van een zogenaamde I-Fabriek.

Efficiëntie van de bedrijfsprocessen verbeteren

Door de inzet van Datagedreven werken, kan er sneller ingespeeld worden op vraagstukken en kan er een besluit worden genomen op basis van inzichten wat een hogere waarde geeft voor de samenleving. Datagedreven werken zal het komende jaar breder binnen de organisatie zijn intrede doen.

RPA, Robotic Process Automation, is het gebruiken van speciale software die standaard repeterende handelingen uitvoert. Het wordt ook vaker een virtuele robot genoemd. Door de inzet hiervan kunnen repetitieve processen volgens vooraf gedefinieerde regels uitgevoerd worden zonder dat hier (veel) menselijke handelingen voor nodig zijn. Vanwege de krapte op de huidige arbeidsmarkt en de toename in de hoeveelheid taken voor de gemeente, kan RPA helpen om een deel van de standaard taken uit te voeren. De komende jaren zullen de mogelijkheden van RPA binnen de gemeente Rijswijk verkend gaan worden.

Informatiehuishouding verder op orde brengen

Zaakgericht werken is een werkwijze waarmee de processen voor afhandeling van de vraag en de informatievoorziening aan de aanvrager is vormgegeven in een volgsysteem rondom een vraag (een zaak). Zaakgericht werken biedt voordelen voor een efficiënte afhandeling van de vraag en het op orde houden van de informatiehuishouding (Archiefwet). Ook het komende jaar zullen er processen, zaakgericht ontsloten worden.

Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ons in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven.