HRM beleid

Wat willen we bereiken?

Flexibiliteit in de organisatie

Een organisatie die past bij de groei van de stad en de toenemende complexiteit van onze opgaven, voldoende kwantitatief en kwalitatief is toegerust en wendbaar kan inspelen op urgente vraagstukken en nieuwe complexe opdrachten.

Versterken van de strategische beleidsadvisering

Een organisatie die kwalitatief is toegerust op de toenemende complexiteit van onze (grootstedelijke) opgaven en steeds sneller wijzigende maatschappelijke en technologische vraagstukken.

Stimuleren van talent

Onze organisatie trekt talent aan, investeert en stimuleert persoonlijke en functionele groei, biedt steeds nieuwe kansen en benut en ontwikkelt het talent optimaal.

Goed werkgeverschap

In onze organisatie voelen mensen zich prettig en veilig. We hebben een divers samengesteld personeelsbestand en we sluiten niemand buiten. Onze kernwaarden, toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid zie je overal terug. We sluiten aan op belangrijke nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen die ons ook tot een aantrekkelijk werkgever maken.

Wat willen we bereiken?

Flexibiliteit in de organisatie

Een organisatie die past bij de groei van de stad en de toenemende complexiteit van onze opgaven, voldoende kwantitatief en kwalitatief is toegerust en wendbaar kan inspelen op urgente vraagstukken en nieuwe complexe opdrachten.

Versterken van de strategische beleidsadvisering

Een organisatie die kwalitatief is toegerust op de toenemende complexiteit van onze (grootstedelijke) opgaven en steeds sneller wijzigende maatschappelijke en technologische vraagstukken.

Stimuleren van talent

Onze organisatie trekt talent aan, investeert en stimuleert persoonlijke en functionele groei, biedt steeds nieuwe kansen en benut en ontwikkelt het talent optimaal.

Goed werkgeverschap

In onze organisatie voelen mensen zich prettig en veilig. We hebben een divers samengesteld personeelsbestand en we sluiten niemand buiten. Onze kernwaarden, toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid zie je overal terug. We sluiten aan op belangrijke nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen die ons ook tot een aantrekkelijk werkgever maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Flexibiliteit in de organisatie
 • Onderzoeken en in kaart brengen waar we als stad naar toe groeien en wat er nog meer op ons afkomt (onder andere wet- & regelgeving). De basis daarvoor vinden we in het rapport van Berenschot.

 • Bepalen wat dit betekent voor de inrichting van de organisatie (omvang en aard van de formatie en flexibele schil /externe inhuur) en onze sturingsmechanismen.

 • Ontwikkelproces vormgeven en uitvoeren.

 • We stellen een ontwikkelplan op voor een passende organisatiestructuur, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere aansturing en project-/programmatische aansturing.

 • We werken planmatig op basis de bekende data aan het waar mogelijk beperken van externe inhuur op vacatureruimte.

Versterken van de strategische beleidsadvisering
 • Toevoegen, versterken en uitbreiden van de strategische functie(s) in de organisatie (verbinding met de GAP-analyse).

 • Structureel binnen halen en uitwisselen van nieuwe kennis en vaardigheden (verbinding met externe partijen en opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s).

 • Aantrekken en ontwikkelen en behouden van talent op strategisch werk en denkniveau.

 • We passen het functiehuis en bijhorende salarisstructuur aan ten behoeve van het versterken en uitbreiden van strategische functies in de organisatie.

 • We gebruiken de inzichten uit de strategische personeelsplanning/toekomstgerichte personeelsplanning om het potentieel in de organisatie te behouden en door te ontwikkelen ten behoeve van te verwachte vacatures en veranderende of nieuwe opdrachten.

Stimuleren van talent
 • Investeren in onze arbeidsmarktbenadering en arbeidsmarktcommunicatie waarin we zichtbaar maken waar Rijswijk voor staat en de wat organisatie te bieden heeft.

 • Blijven zoeken naar andere en creatieve manieren om het talent in deze krappe arbeidsmarkt te vinden en aan onze organisatie te binden.

 • Mogelijkheden en middelen ontwikkelen voor de persoonlijke en functionele groei van de medewerkers.

 • Structureel en transparant inzicht creëren in zowel het potentieel van al onze medewerkers als in de te verwachten vacatures, nieuwe en veranderende opdrachten in de organisatie. Zodat medewerkers en management gezamenlijk kansen kunnen benutten en talenten goed kunnen worden ingezet.

 • We ontwikkelen onze arbeidsmarktcommunicatie door op drie niveaus, te weten op Corporate niveau, op thema/campagneniveau en op vacatureniveau. We stellen aansluitend een arbeidsmarktcommunicatiekalender op. 

 • We breiden de recruitmentcapaciteit uit om meer externe talenten actief te kunnen benaderen. 

 • We investeren in een ATS-systeem om het werving & selectieproces te optimaliseren voor de kandidaten, de managers en HRM.  

 • We investeren voortdurend in leren en ontwikkelen van onze medewerkers. Zowel op organisatie brede thema’s als op functionele en persoonlijk ontwikkeling. En bouwen voort aan de content van de Rijswijkacademie.  

Goed werkgeverschap
 • Zorgen voor een veilige werkomgeving binnen vastgestelde wet- en regelgeving, ons arbobeleid, heldere werkprocessen en instructies en continue aandacht voor onderlinge verhoudingen, inclusie, integriteit, transparantie en leren van fouten.

 • Structureel aandacht besteden aan het terugdringen van ziekteverzuim

 • Stimuleren van de vitaliteit van ons personeel.

 • Aansluiten op ontwikkelingen als hybride werken en het bijdragen aan een duurzame samenleving.

 • We implementeren de nieuwe regeling voor woon-/werkverkeer, inclusief de wettelijk verplichte registratie van CO2-uitstoot en herijken aansluitend de regeling voor dienstreizen.

 • We optimaliseren het personeelsinformatiesysteem.

 • We voeren een organisatie brede RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) uit, gericht op nieuwe manieren van (samen)werken en de (nieuwe) werkomgeving.  

 • We herijken ons beleid Hybride werken aan het nieuwe (samen)werken en evalueren waar nodig. 

 • We versterken onze vitaliteitsaanpak, zowel op inhoud als in de aandacht voor het belang.