Personele indicatoren

Indicatoren

Op basis van onze doelstellingen en resultaten hanteren we voor de volgende periode de onderstaande indicatoren:

Indicator

Realsatie 2022

Begroting 2023

2024

2025

2026

2027

Verhouding vast-flexibel (%kosten inhuur t.o.v. Totale loonsom1

16,3%

18%

20%

19,5%

19%

18%

Gemiddelde uitgaven opleiding en ontwikkeling per medewerker2

933

882

882

882

882

882

Streefcijfer ziekteverzuimpercentage

6,1%

5,2%

5,0%

4,8%

4,6%

4,6%

  1. De krapte op de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat in Rijswijk een aanzienlijk aantal vacatures op meerdere vakgebieden moeilijk te vervullen zijn. (o.a. Ruimtelijke teams, bij veiligheid en handhaving, juridische zaken etc.) Dit betekent dat nog veel moet worden ingehuurd om de gemeentelijke taken uit te kunnen blijven voeren. Tegelijkertijd breiden we ons recruitment uit, ontwikkelen we opleidings- en ervaringstrajecten (m.b.v. inhuur) voor junior en medior medewerkers die we wel weten aan te trekken of intern kunnen laten doorstromen, werken we met detavast-constructies (inhuur met uitzicht op instroom) zodat op termijn de inhuur in dienst treedt en zoeken we naar mogelijkheden om de functiewaarding (wat kunnen we bieden aan salaris) van zwaardere functies binnen ons functiegebouw concurrerender te maken.
  2. In Rijswijk zetten we in op de ontwikkeling van medewerkers om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden, om potentiële medewerkers geïnteresseerd te maken voor werken bij Rijswijk, medewerkers ook voor langere termijn aan onze organisatie te binden, optimaal gebruik te maken van de talenten van medewerkers en doorgroei te stimuleren naar andere (moeilijker vervulbare) functies. Het huidige budget bedraagt ca 1.2% van de loonsom (realisatie in 2022 =1.4%). De wens is om hiervoor op termijn het budget uit te breiden naar 2% van de loonsom. Voor de komende jaren is hiervoor nog geen ruimte en handhaven we nog het huidige budget waar mogelijk aangevuld met projectgelden voor de implementatie van nieuwe wetgeving en beleid.

In het programma Overhead wordt de inhuur berekend op het geraamde budget dat voor inhuur in de begroting is opgenomen.In de Paragraaf Bedrijfsvoering wordt bij de indicator Verhouding vast-flexibel rekening gehouden met het feit dat er bijvoorbeeld ook tijdeljik wordt ingehuurd voor bijvoorbeeld openstaande vacatures.

Personeel in cijfers

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geraamde salasrislasten per domein.

Personele lasten

2023 inclusief begrotings wijzigingen

2024

Huidig personeel excl. Griffie en RijswijkBuiten

48.013.024

50.727.694

Directie inclusief ondersteuning

2.775.440

3.288.360

Bedrijfsvoering

12.140.450

10.634.544

Maatschappelijke Ontwikkelingen

10.362.030

10.988.550

Ruimtelijke Ontwikkelingen

8.498.074

10.450.180

Sociaal Domein

13.002.450

14.553.420

Overig

1.234.580

812.640

Grifiie en RijswijkBuiten

1.347.550

1.724.330

Griffie

539.850

916.940

RijswijkBuiten

807.700

807.390

Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

1.251.160

1.167.800

Bestuur

1.251.160

1.167.800

Voormalig personeel

172.290

172.290

Organisatieverliezen

72.020

72.020

Sporthal/zwembad algemeen

80.000

80.000

Voorziening pensioenen wethouders

20.270

20.270

Eindtotaal

50.784.024

53.792.114

Overig bestaat uit:

Garantiebanen

213.560

213.340

Lasten huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistr

45.000

45.000

Speeltuinen en -plaatsen

13.890

13.890

Stage- en traineeplan

145.000

145.000

Organisatieverliezen

134.980

134.980

Ombuigingen en schaalsprong

682.150

260.430

1.234.580

812.640

Overzicht formatie en bezetting

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de formatie en de bezetting per domein:

Domein

Formatie in fte's

Bezetting in fte's

Vacatureruimte/Overbezetting

Griffie

5,5

3,5

2

Directie inclusief ondersteuning

25,5

21

4

Bedrijfsvoering

123,5

128,5

5

Maatschappelijke Ontwikkelingen

134

111,5

22,5

Ruimtelijke Ontwikkelingen

120,5

100

20,5

Sociaal Domein

150

131

19

Subtotaal

559

495,5

63,5

RijswijkBuiten

9,5

6

3,5

Totaal

568,5

501,5

67

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de vacatureruimte binnen de gemeente op de peildatum 1 oktober 2023. De salarislasten die vrijvallen als gevolg van de vacatureruimte kunnen worden ingezet om (tijdelijk) extern in te huren om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.