Invoering rechtmatigheidsverantwoording

Wat willen we bereiken?

Met ingang van het verslagjaar 2023 dient het college van burgemeester en wethouders zelf een rechtmatigheidsverantwoording op te stellen en op te nemen in de jaarstukken. Hiermee wordt zelfstandig verantwoording afgelegd over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

Wat gaan we daarvoor doen?

Door middel van de (verbijzonderde) interne controle wordt inzichtelijk gemaakt waar de gemeente staat bij de beheersing van de kritische processen. Er worden aanbevelingen gedaan die met het management worden besproken en er wordt toegezien op de opvolging hiervan. Op deze wijze kan de gemeente steeds beter aantoonbaar ‘in control’ komen. Er is sprake is van een groeiproces gericht op het betrekken van de gehele gemeente bij de verbetering van de bedrijfsvoering en de interne beheersing.

Om een verklaring op te kunnen stellen worden veel processen en beheersmaatregelen nogmaals tegen het licht gehouden en – in goed overleg met de accountant – voorbereidingen getroffen voor een goede onderbouwing van deze rechtmatigheidsverantwoording. Een knelpunt is nog wel dat gedetailleerde informatie over wat de rechtmatigheidsverantwoording precies vereist, nog steeds onduidelijk is.