Wet open overheid

Wat willen we bereiken?

De Wet open overheid (Woo) is in 2022 in werking getreden als vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het doel van de Woo is een open, transparante en toegankelijke overheid. Onder de Woo kan iedereen een verzoek doen om openbaarmaking van informatie. Tevens verplicht de Woo bestuursorganen om de komende jaren informatie uit 11 informatiecategorieën openbaar te maken.

De actieve openbaarmakingsplicht treedt gefaseerd in werking op een nader te bepalen moment.

Concreet vergt dit dat onze informatievoorziening naar de nieuwe normen wordt aangepast.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met de oplevering van het plan van aanpak in juli 2023 is de planningsfase van de Woo afgerond. In de tweede helft van 2023 volgt de realisatie van een aantal generieke randvoorwaarden, zoals de implementatie van anonimiseringssoftware en een publicatieplatform. Belangrijke mijlpalen voor 2024 zijn het doorvoeren van procesaanpassingen die leiden tot publicatie van informatie die het Rijk heeft aangemerkt voor fase 1.