HRM beleid

Wat willen we bereiken?

Flexibiliteit in de organisatie

Een organisatie die past bij de groei van de stad en de toenemende complexiteit van onze opgaven, voldoende kwantitatief en kwalitatief is toegerust en wendbaar kan inspelen op urgente vraagstukken en nieuwe complexe opdrachten.

Versterken van de strategische beleidsadvisering

Een organisatie kwalitatief is toegerust op de toenemende complexiteit van onze (grootstedelijke) opgaven en steeds sneller wijzigende maatschappelijke en technologische vraagstukken.

Stimuleren van talent

Onze organisatie trekt talent aan, investeert en stimuleert persoonlijke en functionele groei, biedt steeds nieuwe kansen en benut het talent zo optimaal mogelijk.

Goed werkgeverschap

In onze organisatie voelen mensen zich prettig en veilig. We hebben divers samengesteld personeelsbestand en sluiten we niemand buiten. Onze kernwaarden, toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid zie je overal terug. We sluiten aan op belangrijke nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen die ons ook tot een aantrekkelijk werkgever maken,

Wat willen we bereiken?

Flexibiliteit in de organisatie

Een organisatie die past bij de groei van de stad en de toenemende complexiteit van onze opgaven, voldoende kwantitatief en kwalitatief is toegerust en wendbaar kan inspelen op urgente vraagstukken en nieuwe complexe opdrachten.

Versterken van de strategische beleidsadvisering

Een organisatie die kwalitatief is toegerust op de toenemende complexiteit van onze (grootstedelijke) opgaven en steeds sneller wijzigende maatschappelijke en technologische vraagstukken.

Stimuleren van talent

Onze organisatie trekt talent aan, investeert en stimuleert persoonlijke en functionele groei, biedt steeds nieuwe kansen en benut en ontwikkelt het talent optimaal.

Goed werkgeverschap

In onze organisatie voelen mensen zich prettig en veilig. We hebben een divers samengesteld personeelsbestand en we sluiten niemand buiten. Onze kernwaarden, toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid zie je overal terug. We sluiten aan op belangrijke nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen die ons ook tot een aantrekkelijk werkgever maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Flexibiliteit in de organisatie
 • Onderzoeken en in kaart brengen waar we als stad naar toe groeien en wat er nog meer op ons afkomt (o.a. wet- & regelgeving). De basis daarvoor vinden we in het rapport van Berenschot.

 • Bepalen wat dit wat dit betekent voor de inrichting van de organisatie (omvang en aard van de formatie en flexibele schil /externe inhuur) onze sturingsmechanismen.

 • Ontwikkelproces vormgeven en uitvoeren.

 • We beschrijven de huidige organisatie (inrichting en sturing)

 • We beschrijven de toekomstige organisatie (inrichting en sturing)

 • Uitvoeren GAP-analyse en keuzes maken1

 • Ontwikkelplan opstellen

 • Transparant over- c.q. inzicht van de externe inhuur

Versterken van de strategische beleidsadvisering
 • Toevoegen, versterken en uitbreiden van de strategische functie(s) in de organisatie (verbinding met de GAP-analyse).

 • Structureel binnen halen en uitwisselen van nieuwe kennis en vaardigheden (verbinding met externe partijen en opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s).

 • Aantrekken en ontwikkelen en behouden van talent op strategisch werk en denkniveau.

 • Aan de hand van de GAP-analyse bepalen we waar welke strategische functie nodig is en wat dit betekent voor de inrichting (structuur en functies) en sturing.

 • Plan van aanpak opstellen en starten met de uitvoering daarvan.

Stimuleren van talent
 • Investeren in onze arbeidsmarktbenadering en arbeidsmarktcommunicatie waarin we zichtbaar maken waar Rijswijk voor staat en de wat organisatie te bieden heeft.

 • Blijven zoeken naar andere en creatieve manieren om het talent in deze krappe arbeidsmarkt te vinden en aan onze organisatie te binden.

 • Mogelijkheden en middelen ontwikkelen voor de persoonlijke en functionele groei van de medewerkers.

 • Structureel en transparant inzicht creëren in zowel het potentieel van al onze medewerkers als in de te verwachten vacatures, nieuwe en veranderende opdrachten in de organisatie. Zodat medewerkers en management gezamenlijk kansen kunnen benutten en talenten goed kunnen worden ingezet.

 • We stellen een nieuw werkgeversprofiel vast voor arbeidsmarktcommunicatie en ontwikkelen aan de hand hiervan onze verdere arbeidsmarkt benadering. We investeren in extra kennis en kunde door het aantrekken van een corporate recruiter en extra capaciteit arbeidsmarktcommunicatie.

 • We herijken de onze werving & selectieaanpak en onze wervingskanalen om ons bereik op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken, proactief én snel te kunnen schakelen en goed te kunnen selecteren.

 • We investeren voortdurend in leren en ontwikkelen van onze medewerkers. We stellen voor de komende jaren een centrale leer- en ontwikkelkalender op de belangrijke centrale thema’s (organisatievisie, dienstverlening, omgevingswet, participatie/communicatie en digitalisering). In het centrale Management Development (MD) programma versterken we de verdere ontwikkeling van leiderschap in verbinding met het project ‘Groeien met de stad’.

 • We stimuleren de functionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, maken de decentrale ontwikkelplannen onderdeel van de jaarplannen en faciliteren steeds beter met behulp van een leermanagementsysteem (LMS) in de vorm van de RijswijkAcademie.

 • Om dit mogelijk te maken verhogen we van af 2023 het leer- en ontwikkelbudget naar 2% van de loonsom.

 • We ontwikkelen onze strategische personeelsplanning/toekomstgerichte personeelsplanning verder door met het cyclisch in kaart brengen van het potentieel in de organisatie en verwachte vacatures c.q. veranderende of nieuwe opdrachten.

Goed werkgeverschap
 • Zorgen voor een veilige werkomgeving binnen vastgestelde wet- en regelgeving, ons arbobeleid, heldere werkprocessen en instructies en continue aandacht voor onderlinge verhoudingen, inclusie, integriteit, transparantie en leren van fouten,

 • Structureel aandacht besteden aan het terugdringen van ziekteverzuim

 • Stimuleren van de vitaliteit van ons personeel.

 • Aansluiten op ontwikkelingen als hybride werken en het bijdragen aan een duurzame samenleving

 • Vastleggen van de belangrijkste werkprocessen

 • Uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) gekoppeld aan de meer hybride manier van werken

 • Herijking van de verzuimaanpak en verzuimtraining

 • Beleid Hybride werken implementeren en na één jaar evalueren

 • Herijking woon/werkverkeer en dienstreizen