Wet open overheid

Wat willen we bereiken?

De Wet open overheid (Woo) is in 2022 in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De Woo maakt toegang tot publieke informatie expliciet tot een recht van burgers. Het doel van de Woo is een open, transparante en toegankelijke overheid. Onder de Woo kan iedereen een verzoek doen om openbaarmaking van informatie. Bestuursorganen zijn verplicht om de komende vijf jaar 11 informatiecategorieën openbaar te maken.

De actieve openbaarmakingsplicht treedt gefaseerd in werking op een nader te bepalen moment.

Concreet vergt dit dat onze informatievoorziening naar de nieuwe normen wordt aangepast.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2022 is een gemeente brede projectorganisatie opgestart om aan de verplichtingen te voldoen op het gebied van passieve en actieve openbaarmaking. Belangrijke mijlpalen in 2023 van het project zijn het opleveren van een nulmeting en impactanalyse, gevolgd door een implementatieplan.