Personele indicatoren

Indicatoren

Op basis van onze doelstellingen en resultaten hanteren we voor de volgende periode de onderstaande indicatoren:

Indicator

Realsatie 2021

Begroting 2022

2023

2024

2025

2026

Verhouding vast-flexibel (%kosten inhuur t.o.v. Totale loonsom1

16,3%

18%

17%

17%

17%

17%

Gemiddelde uitgaven opleiding en ontwikkeling per medewerker2

933

882

882

882

882

882

Streefcijfer ziekteverzuimpercentage

6,1%

5,2%

5,0%

4,8%

4,6%

4,6%

  1. Voor het bepalen van het streefcijfer hebben we aansluiting gezocht bij de cijfers uit de personeelsmonitor gemeenten van het A&O fonds over dit onderwerp
  2. Indicator voor het stimuleren van het leervermogen om de wendbaarheid te ondersteunen (afgezet tegen landelijke norm personeelsmonitor A&O-fonds 2020).

In het programma Overhead wordt de inhuur berekend op het geraamde budget dat voor inhuur in de begrioting is opgenomen.In de Paragraaf Bedrijfsvoering wordt bij de indicator Verhouding vast-flexibel rekening gehouden met het feit dat er bijvoorbeeld ook tijdeljik wordt ingehuurd voor bijvoorbeeld openstaande vacatures.

Personeel in cijfers

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geraamde salasrislasten per domein.

Personele lasten

2022 inclusief begrotings wijzigingen

2023

Huidig personeel excl. Griffie en RijswijkBuiten

41.934.910

43.529.040

Directie inclusief ondersteuning

2.365.190

2.446.200

Bedrijfsvoering

9.775.100

10.845.170

Maatschappelijke Ontwikkelingen

9.058.480

9.546.640

Ruimtelijke Ontwikkelingen

9.032.100

9.397.780

Sociaal Domein

9.652.390

10.740.820

Overig

2.051.650

552.430

Grifiie en RijswijkBuiten

1.235.580

1.252.450

Griffie

490.160

504.230

RijswijkBuiten

745.420

748.220

Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

1.216.800

1.167.800

Bestuur

1.216.800

1.167.800

Voormalig personeel

92.290

92.290

Organisatieverliezen

72.020

72.020

Voorziening pensioenen wethouders

20.270

20.270

Eindtotaal

44.479.580

46.041.580

Overig bestaat uit:

Garantiebanen

183.560

213.560

Lasten huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistr

45.000

45.000

Speeltuinen en -plaatsen

13.890

13.890

Stage- en traineeplan

145.000

145.000

Nog te verdelen CAO

1.529.220

0

Organisatieverliezen

134.980

134.980

2.051.650

552.430

Overzicht formatie en bezetting

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de formatie en de bezetting per domein:

Domein

Formatie in fte's

Bezetting in fte's

Vacatureruimte

Griffie

5

4

1

Directie inclusief ondersteuning

23

21

2

Bedrijfsvoering

110

104

6

Maatschappelijke Ontwikkelingen

109

98

11

Ruimtelijke Ontwikkelingen

111

92

19

Sociaal Domein

119

109

10

Subtotaal

477

427

49

RijswijkBuiten

10

7

3

Totaal

487

434

52

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de vacatureruimte binnen de gemeente op de peildatum 1 oktober 2022. De salarislasten die vrijvallen als gevolg van de vacatureruimte kunnen worden ingezet om (tijdelijk) extern in te huren om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.